Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘planeta’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Czy życie może funkcjonować bez wody?

Czy życie może funkcjonować bez wody?

Uważa się, że woda jest nie­zbędnym ele­mentem życia. Przy­naj­mniej tego, jakie znamy. Od jej obec­ności uza­leżnia się rów­nież wy­stę­po­wanie życia na in­nych pla­ne­tach. Oka­zuje się jednak, że za­ło­żenia o klu­czowej dla pod­trzy­mania życia roli wody mogą być zde­cy­do­wanie prze­sa­dzone. Nowe ba­dania prze­pro­wa­dzone przez na­ukowca z Uni­ver­sity of Bri­stol z Wiel­kiej Bry­tanii wy­ka­zały, że białka wcale […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­nomów z Chile, Wiel­kiej Bry­tanii i Hisz­panii zna­lazł oznaki życia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zując ziem­skie światło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­dawać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje życie na Ziemi to fakt oczy­wisty, wy­starczy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szukać w ko­smosie. Jednak na­ukowcy te­sto­wali w ten sposób nową technikę, […]

Polskie lądowanie na Marsie

Polska nie jest pań­stwem za­li­czanym do naj­bar­dziej ak­tyw­nych w eks­plo­ro­waniu ko­smosu. Każdy za­pewne wskaże Mi­ro­sława Her­ma­szew­skiego, który w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych odbył lot na po­kła­dzie ra­dziec­kiego statku Sojuz. Inni wiedzą, że polska apa­ra­tura mon­to­wana jest w sa­te­li­tach krą­żą­cych po or­bicie ziemi oraz na Mię­dzy­na­ro­dowej Stacji Ko­smicznej. Jednak nie­wielu wie, że polscy stu­denci i kon­struk­torzy są cenionymi […]

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest życie? Po co nam ko­smici? Jak ich szukać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­toidy po­ten­cjalnie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?