Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pilot’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Kto oglądał z za­partym tchem skok Fe­lixa Baum­gar­tera? Au­striacki sko­czek wzniósł się ponad 39 ki­lo­me­trów nad Ziemię, wy­sko­czył ze spe­cjalnej kap­suły i szczę­śliwie wy­lą­dował, bijąc re­kordy — naj­wyższy skok, naj­wyższy lot ba­lonem i naj­większa pręd­kość – szyb­ciej niż dźwięk. Felix Baum­gartner to były woj­skowy pilot śmi­głowców i sko­czek spa­do­chro­nowy. Do skoku ze stra­tos­fery przy­go­to­wywał się […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i lecisz! […]

Podgląd: Mieszkają w hotelach i nie płacą!

Mieszkają w hotelach i nie płacą!

Pod­czas roz­po­czę­tych wła­śnie wa­kacji sporo osób bę­dzie szu­kało wy­po­czynku i ode­rwania od szarej co­dzien­ności w róż­nych za­kąt­kach świata. Wła­ści­ciele już liczą zyski z roz­po­czy­na­ją­cego się okresu urlo­po­wego. Czy nie po­krzy­żują im planów nie­chciani, nie­pła­cący za noc­legi w ho­te­lach in­truzi? Oka­zuje się, że to pro­blem wielu ho­teli i in­nych po­dob­nych obiektów na całym świecie. Bak­terie czują […]

Podgląd: Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Nie, nie ko­meta. To tylko mistrz sportów eks­tre­mal­nych Felix Baum­gartner za­mierza sko­czyć ze spa­do­chronem z wy­so­kości ponad 36 km. W trakcie swo­bod­nego spa­dania sko­czek zmierzy się nie tylko z ogrom­nymi prze­cią­że­niami, niską tem­pe­ra­turą ale i nie­wia­ry­godną pręd­ko­ścią. Je­żeli prze­żyje, bę­dzie pierw­szym czło­wie­kiem, który prze­kroczy ba­rierę dźwięku bez po­mocy sa­mo­lotu! Baum­gartner zo­stanie wy­nie­siony na wy­so­kość 36576 […]

Audycja 7 – Jak się nie zgubić, czyli o systemach nawigacji

Jak do­trzeć naj­prostszą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po drodze i nie stojąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­nować? Dla­czego czasem za­miast do domu pro­wadzi nas wprost do jeziora?