Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pieniądz’

Podgląd: Stan konta, a stan zdrowia

Stan konta, a stan zdrowia

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają lecz każdy chce to spraw­dzić oso­bi­ście — na­pi­sał kie­dyś Ste­fan Ki­sie­lew­ski. Choć brzmi to lo­gicz­nie nie do końca musi być praw­dziwe, co udo­wad­niają na­ukowcy z Ka­nady. We­dług ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­nego w lipcu tego roku 22% Ka­na­dyj­czy­ków stwier­dziło, że jest w do­sko­na­łym sta­nie zdro­wia. Wśród osób o do­cho­dach w ro­dzi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cych 30.000 do­la­rów ka­na­dyj­skich, tylko 39% do­brze oce­niło […]

Podgląd: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Zu­peł­nie nie zda­jemy so­bie sprawy jak brudne są na­sze mo­nety i bank­noty. Co na nich mieszka? Ja­kie „do­datki”, nie­bez­pieczne na­wet dla zdro­wia, prze­ka­zu­jemy so­bie z rąk do rak, oprócz go­tówki? Czy jest na­ukowy, a nie prze­stęp­czy spo­sób na pra­nie brud­nych pie­nię­dzy? Naj­bar­dziej nie­po­ko­jący nas miesz­kańcy pie­nię­dzy to bak­te­rie, z któ­rych pra­wie po­łowę sta­no­wią ga­tunki od­po­wie­dzialne za ostre za­tru­cia po­kar­mowe, […]

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Czę­sto sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje zie­mia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­la­zły w ziemi. Albo ogól­nie — na Ziemi? To dru­gie py­ta­nie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwasz­cza po lek­tu­rze pracy na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­star­sze skały mię­dzy in­nymi z Gren­lan­dii. Tak do­szli do wnio­sku, że więk­szość znaj­du­ją­cych się w nich me­tali szla­chet­nych, […]

Podgląd: Nauka w służbie złodziei

Nauka w służbie złodziei

Prze­stępcy co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z na­uko­wych me­tod. Ga­zrurkę za­stę­pują ska­nery, ka­mery, la­sery. Mimo zmiany me­tody, efekt jest ten sam — ko­muś, gdzieś giną pie­nią­dze. Od ja­kie­goś czasu na ich ce­low­niku zna­la­zły się ban­ko­maty. Kilka dni temu miesz­kań­com Szcze­cina ko­rzy­sta­ją­cym z z ban­ko­ma­tów za­częły gi­nąć pie­nią­dze. Oka­zało się, że ktoś „ko­pio­wał” ich karty i wy­pła­cał pie­nią­dze… w Ar­gen­ty­nie. Ta­kich przy­pad­ków […]

Ile osób płaci zbliżeniowo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Ile osób płaci zbli­że­niowo?

Co ludzie robią, gdy bankomat nie działa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Co lu­dzie ro­bią, gdy ban­ko­mat nie działa?

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mo­bi­letu?

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ści­wie ban­ko­mat wie, ile chcemy od niego pie­nię­dzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­ce­nia bez uży­wa­nia go­tówki.