Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘pieniądz’

Podgląd: Stan konta, a stan zdrowia

Stan konta, a stan zdrowia

Pie­niądze szczę­ścia nie dają lecz każdy chce to spraw­dzić oso­bi­ście — na­pisał kiedyś Stefan Ki­sie­lewski. Choć brzmi to lo­gicznie nie do końca musi być praw­dziwe, co udo­wad­niają na­ukowcy z Ka­nady. We­dług ba­dania prze­pro­wa­dzo­nego w lipcu tego roku 22% Ka­na­dyj­czyków stwier­dziło, że jest w do­sko­nałym stanie zdrowia. Wśród osób o do­cho­dach w ro­dzinie nie­prze­kra­cza­ją­cych 30.000 dolarów […]

Podgląd: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Zu­pełnie nie zda­jemy sobie sprawy jak brudne są nasze mo­nety i bank­noty. Co na nich mieszka? Jakie „do­datki”, nie­bez­pieczne nawet dla zdrowia, prze­ka­zu­jemy sobie z rąk do rak, oprócz go­tówki? Czy jest na­ukowy, a nie prze­stępczy sposób na pranie brud­nych pie­niędzy? Naj­bar­dziej nie­po­ko­jący nas miesz­kańcy pie­niędzy to bak­terie, z któ­rych prawie po­łowę sta­nowią ga­tunki odpowiedzialne […]

Podgląd: Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Dlaczego złoto bywa astronomicznie drogie?

Często sły­szymy o „bo­gac­twach na­tu­ral­nych”, które kryje ziemia. Po­szu­ku­jemy ich, wy­do­by­wamy i ko­rzy­stamy. Czy za­sta­na­wia­li­ście się skąd się zna­lazły w ziemi. Albo ogólnie — na Ziemi? To drugie py­tanie jest chyba bar­dziej wła­ściwe. Zwaszcza po lek­turze pracy na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu w Bri­stolu. Prze­ba­dali oni naj­starsze skały między in­nymi z Gren­landii. Tak do­szli do wniosku, że […]

Podgląd: Nauka w służbie złodziei

Nauka w służbie złodziei

Prze­stępcy coraz czę­ściej ko­rzy­stają z na­uko­wych metod. Ga­zrurkę za­stę­pują ska­nery, ka­mery, la­sery. Mimo zmiany me­tody, efekt jest ten sam — komuś, gdzieś giną pie­niądze. Od ja­kiegoś czasu na ich ce­low­niku zna­lazły się ban­ko­maty. Kilka dni temu miesz­kańcom Szcze­cina ko­rzy­sta­jącym z z ban­ko­matów za­częły ginąć pie­niądze. Oka­zało się, że ktoś „ko­piował” ich karty i wy­płacał pieniądze… […]

Ile osób płaci zbliżeniowo?

Do­datek do au­dycji nr 5 Ile osób płaci zbliżeniowo?

Co ludzie robią, gdy bankomat nie działa?

Do­datek do au­dycji nr 5 Co lu­dzie robią, gdy ban­komat nie działa?

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­datek do au­dycji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mobiletu?

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ściwie ban­komat wie, ile chcemy od niego pie­niędzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­cenia bez uży­wania gotówki.