Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘papier’

Czym papier jedwabny różni się od zwykłego?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czym pa­pier je­dwabny różni się od zwy­kłego?

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Gdzie jesz­cze, poza pro­duk­cją odzieży, można sto­so­wać włókna na­tu­ralne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy wszyst­kie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­ja­zne śro­do­wi­sku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy w Pol­sce wciąż upra­wia się len?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zro­bić ubra­nie? Czy eko­lo­giczne zna­czy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­ro­wać z wy­soko tech­no­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z je­dwa­biu?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2