Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘organizm’

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeź­wości? Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce będzie […]

Podgląd: Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Co maja wspól­nego wszyscy nie­bie­skoocy oprócz ko­loru tę­czówek? Mają praw­do­po­dobnie wspól­nego przodka, u któ­rego nie­bieski kolor oczu po­jawił się jako mu­tacja około 6–10 tys. lat temu. To re­zul­taty badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Do­oben­chawns Uni­ver­sitet w Ko­pen­hadze. Pier­wotnie wszyscy lu­dzie mieli ciemne oczy — stwier­dził Hans Eiberg, pra­cu­jący w in­sty­tucie bio­logii ko­mór­kowej i mo­le­ku­larnej. Zmiana na­stą­piła w […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: Straszne odchudzanie!

Straszne odchudzanie!

Oglą­dając „Lśnienie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­kenzie, spe­cja­lista od me­ta­bo­lizmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­logii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zbadał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wniosku, że oglą­danie filmów grozy od­chudza. Im bar­dziej straszny horror, tym więcej ka­lorii w trakcie se­ansu można stracić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rzenia ad­re­na­liny, ja­kich do­świadcza widz. Mac­kenzie badał […]

Podgląd: Jak dobrze wstać skoro świt…

Jak dobrze wstać skoro świt…

Lu­bicie w je­sienne dni wstawać skoro świt, by biec z ra­do­ścią wy­peł­niać obo­wiązki? Czy wo­licie po­leżeć „jeszcze 5 minut”? O tym jak i o której wsta­jemy de­cy­duje nie tylko plan na­szych zajęć. Wczesne wsta­wanie za­leży od genów oraz …na­szego po­ło­żenia geo­gra­ficz­nego — twierdzą bra­zy­lijscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Sao Paulo — im miesz­kamy bliżej biegunów, […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: Poliester w żołądku

Poliester w żołądku

Na­ukowcy biją na alarm! Około 80 % wszyst­kich za­nie­czysz­czeń w wo­dach przy­brzeż­nych mórz i oce­anów sta­nowią mi­kro­sko­pijne dro­binki pla­stiku, po­cho­dzące… z na­szych do­mo­wych pralek. Tylko w Morzu Śród­ziemnym ta­kich drobin jest aż 250 mi­liardów. Są wiel­kości nie prze­kra­cza­jącej mi­li­metra, ale sta­nowią ol­brzymie za­gro­żenie nie tylko dla eko­sy­temu wod­nego, ale i dla czło­wieka. Na­ukowcy ob­li­czyli, że […]

Podgląd: Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Bio­in­ży­nierom udało się stwo­rzyć sztuczny or­ga­nizm – z si­li­konu i ko­mórek szczura. Z wy­glądu przy­po­mina prze­zro­czysty kwiat o ośmiu płat­kach, ale za­cho­wuje się jak me­duza. Mor­fo­lo­gicznie i funk­cjo­nalnie to jest me­duza — po­wie­dział o tym dzi­wo­lągu główny autor badań, Kit Parker z Uni­wer­sy­tetu Ha­rvarda — z ge­ne­tycz­nego punktu wi­dzenia ten twór jest szczurem. Na­ukowcy pobrali […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›