Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Opole’

Podgląd: Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Po uda­nej ze­szło­rocz­nej wi­zy­cie po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nie­śli po­przeczkę bar­dzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­ni­tej for­mie. Ba­wi­li­śmy się bar­dzo do­brze, ogłę­bia­jąc swoje za­in­te­re­so­wa­nie na­uką, zdo­by­wa­jąc na­grody i ry­wa­li­zu­jąc w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszyst­kim stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i mamy na­dzieję, że bę­dziemy mieli jesz­cze oka­zję się spo­tkać.

Podgląd: Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Pro­sto z Wro­cła­wia po­je­cha­li­śmy do Opola, gdzie śpie­wa­jąco, wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Opol­skiej, po­zna­wa­li­śmy moż­li­wo­ści kry­jące się w pro­jek­cie Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Ogromny tłok przy sto­isku, za­dzi­wia­jąca (na­wet dla nas) fre­kwen­cja w po­łą­cze­niu z za­żartą ry­wa­li­za­cją w cza­sie gry uczy­niła z wi­zyty na Po­li­tech­nice Opol­skiej do­sko­nałe zwień­cze­nie to­urne Zie­lona Góra – Wro­cław – Opole. Po wy­da­niu na­gród, prze­ka­za­niu in­for­ma­cji o pro­jek­cie […]