Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘open’

Podgląd: Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej na­uki? Czy po­win­ni­śmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wia­nia wie­dzy w Pol­sce? Jak pol­ska na­uka po­winna kre­ować swój wi­ze­ru­nek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nie­nia, które po­ru­szą uczest­nicy „Fo­rum No­wej Na­uki. Na­uka 2.0 — wię­cej niż in­ter­net”. Cen­trum In­no­wa­cji Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 kwiet­nia na Uni­wer­sy­tet […]