Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘oko’

Podgląd: Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Co maja wspól­nego wszyscy nie­bie­skoocy oprócz ko­loru tę­czówek? Mają praw­do­po­dobnie wspól­nego przodka, u któ­rego nie­bieski kolor oczu po­jawił się jako mu­tacja około 6–10 tys. lat temu. To re­zul­taty badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Do­oben­chawns Uni­ver­sitet w Ko­pen­hadze. Pier­wotnie wszyscy lu­dzie mieli ciemne oczy — stwier­dził Hans Eiberg, pra­cu­jący w in­sty­tucie bio­logii ko­mór­kowej i mo­le­ku­larnej. Zmiana na­stą­piła w […]

Podgląd: Okulary które „widzą” dźwięk

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku. Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukowców z AgeLab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pathy System), stwo­rzyli oni kom­bi­nezon, po za­ło­żeniu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­konać się ile wy­siłku trzeba włożyć w proste co­dzienne czyn­ności. Gdy je­steśmy młodzi i zdrowi, trudno […]

Podgląd: Czy to oko może kłamać?

Czy to oko może kłamać?

Coraz czę­ściej spo­sobem za­bez­pie­czenia, przede wszystkim do ściśle chro­nio­nych po­miesz­czeń, jest we­ry­fi­kacja toż­sa­mości przez ana­lizę bio­me­tryczną cech oka. Znamy to do­sko­nale z filmów sen­sa­cyj­nych. Wiemy też, że bo­ha­te­rowie łatwo po­tra­fili sobie z ta­kimi za­bez­pie­cze­niami po­ra­dzić. Teraz, dzięki roz­wią­zaniu pol­skich na­ukowców, trud­niej bę­dzie oszukać urzą­dzenia we­ry­fi­ku­jące toż­sa­mość przy po­mocy ana­lizy oka. Au­to­rami sku­tecznej po­dobno, au­to­ma­tycznej metody […]

Podgląd: Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać? Mogą — przy­naj­mniej jeśli chodzi o kolor. Do tej pory je­dynym spo­sobem by zmienić barwę oczu było za­ło­żenie ko­lo­ro­wych so­czewek kon­tak­to­wych. Teraz jednak można to zrobić trwale i to za­le­dwie w ciągu kilku se­kund za po­mocą la­sera. Twórcą tej nowej me­tody jest Gregg Homer, który w la­tach 90. XX w. […]

Jakie jeszcze możliwości daje technologia używana do wytwarzania złudzenia przestrzenności obrazu?

Do­datek do au­dycji nr 25 Jakie jeszcze moż­li­wości daje tech­no­logia uży­wana do wy­twa­rzania złu­dzenia prze­strzen­ności obrazu?

Co byłoby, gdybyśmy wszystko widzieli płasko?

Do­datek do au­dycji nr 25 Co by­łoby, gdy­byśmy wszystko wi­dzieli płasko?

Audycja 25 – Jak oszukać własne oczy, czyli o technologii 3D

Jak oszukać własne oczy, czyli o tech­no­logii 3D