Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ogrzewanie’

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Czy w Polsce mamy instalacje geotermalne?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy w Polsce mamy in­sta­lacje geotermalne?

Czy wykorzystywanie energii geomtermalnej do ogrzewania mieszkania jest opłacalne?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy wy­ko­rzy­sty­wanie energii geo­m­ter­malnej do ogrze­wania miesz­kania jest opłacalne?

Audycja 15 – Jak się ogrzać, nie paląc?

Czyli o no­wo­cze­snych spo­so­bach na to, żeby nie marznąć.