Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘odkrywcy’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nauka może być pa­sjo­nu­jąca nawet pod­czas wa­kacji. Ko­lejny już raz pod­po­wia­damy wam co pod­czas let­nich wę­drówek warto zo­ba­czyć. Jednym z ta­kich miejsc z pew­no­ścią jest Cen­trum Nauki Ko­pernik w War­szawie. To jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych eu­ro­pej­skich in­sty­tucji uka­zu­ją­cych związek nauki z kul­turą i co­dziennym życie działa od li­sto­pada 2010 roku. Ci, którzy już tam byli, nie […]