Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘odkrywca’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Sława po śmierci

Sława po śmierci

Cza­sami pi­szemy o czymś z lekkim przy­mru­że­niem oka, ale dzi­siaj je­steśmy bardzo po­ważni. Zu­pełnie jak temat, który po­ru­szamy. Wszystko za­częło się od pew­nego tak­sów­karza… My­śle­li­ście o tym, co stanie się z Wa­szym ciałem po śmierci? Tra­dy­cyjny po­grzeb czy może kre­macja? Nie­wielu jeszcze wie, że swoje zwłoki można oddać nauce. To trochę kon­tro­wer­syjna sprawa; gdy się […]