Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘odchudzanie’

Podgląd: Straszne odchudzanie!

Straszne odchudzanie!

Oglą­da­jąc „Lśnie­nie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­ken­zie, spe­cja­li­sta od me­ta­bo­li­zmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­lo­gii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zba­dał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wnio­sku, że oglą­da­nie fil­mów grozy od­chu­dza. Im bar­dziej straszny hor­ror, tym wię­cej ka­lo­rii w trak­cie se­ansu można stra­cić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rze­nia ad­re­na­liny, ja­kich do­świad­cza widz. Mac­ken­zie ba­dał tętno, zu­ży­cie tlenu i pro­duk­cję […]

Podgląd: Okulary ułatwią odchudzanie

Okulary ułatwią odchudzanie

Wio­sna stoi u mia­sta bram… Dla nie­któ­rych to czas, gdy za­czy­nają my­śleć o die­cie. Cią­gle cze­kamy na dietę cud, która bez zbęd­nego wy­siłku i wy­rze­czeń po­zwoli schud­nąć oso­bom z nad­wagą. Jed­nym ze spo­so­bów na nieco skrom­niej­sze po­siłki jest uni­ka­nie wiel­kich ta­le­rzy, na któ­rych por­cja je­dze­nia wy­daje się po pro­stu mniej­sza. Mało kto jed­nak może po­wstrzy­mać się przed je­dze­niem, gdy […]

Podgląd: Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Oka­zuje się, że prze­sia­dy­wa­nie przed kom­pu­te­rem nie tylko pro­wa­dzi do oty­ło­ści, ale może też z niej sku­tecz­nie wy­pro­wa­dzić. Na­ukowcy z In­diana Uni­ver­sity po­rów­nali sku­tecz­ność tra­dy­cyj­nej te­ra­pii gru­po­wej wspo­ma­ga­ją­cej od­chu­dza­nie z po­dobną, od­by­wa­jącą się w in­ter­ne­to­wym świe­cie Se­cond Life. Obie były rów­nie sku­teczne, ale ta in­ter­ne­towa wpo­iła pa­cjen­tom zdrowe na­wyki i może dać trwal­sze efekty. To prze­czy zdro­wemu roz­sąd­kowi, żeby kłaść […]