Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Nobel’

Zapomniany polski Nobel

W 2007 roku po Na­grodę No­bla z dzie­dziny eko­no­mii po raz pierw­szy się­gnął ba­dacz pol­skiego po­­cho­­dze­­nia- Le­onid Hur­wicz. Na­groda zo­stała przy­znana wspól­nie trzem na­ukow­com. Hur­wicz po­dzie­lił się nią z ko­le­gami i współ­pra­cow­ni­kami: Ro­ge­rem My­er­so­nem i Eri­cem Ma­ski­nem. Wy­róż­nieni zo­stali on za teo­rię na­zy­waną „me­cha­nism de­sign the­ory”, która, uj­mu­jąc ją w du­żym skró­cie, po­zwala na pro­jek­to­wa­nie me­cha­ni­zmów go­spo­dar­czych. W uza­sad­nie­niu przy­zna­nia […]

W dużym stawie, byłabym małą rybką

Jest czo­ło­wym w świe­cie elek­tro­che­mi­kiem zaj­mu­ją­cym się kon­den­sa­to­rami – pierw­sza pod wzglę­dem cy­to­wal­no­ści i liczby pu­bli­ka­cji. Za gra­nicą my­ślą, że jest męż­czy­zną. Chcia­łaby, żeby w Pol­sce jeź­dziły au­to­busy ta­kie, jak w Szan­ghaju. Roz­mowa z prof. Elż­bietą Frąc­ko­wiak, lau­re­atką na­grody Fun­da­cji na Rzecz Na­uki Pol­skiej. Na­groda, którą Pani otrzy­mała, na­zy­wana jest nie­kiedy Pol­skim No­blem. To ogromny suk­ces, je­śli trzy­mać się tej […]