Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘niebo’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Podgląd: Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Zbli­żają się wa­len­tynki, a więc czas gdy głę­boko i cza­sami z na­dzieją wpa­trywać się bę­dziemy w oczy wy­branej przez nasze serce osoby. Zanim to jednak na­stąpi, warto spoj­rzeć na niebo gwiaź­dziste. Dzień przed wa­len­tyn­kami, w po­nie­działek 13 lu­tego między 11:00 a 13:00 ra­kieta Vega wy­niesie w ko­smos pierw­szego pol­skiego sa­te­litę PW-​Sat. W ca­łości zbu­do­wana została […]

Podgląd: Niebo w pracy, czyli praca jak w niebie

Niebo w pracy, czyli praca jak w niebie

Po­godne, jasne niebo… Bez­cenny widok po kilku, kil­ku­nastu go­dzi­nach spę­dzo­nych w pracy w biurze. Ale od czego mamy na­ukowców, którzy każ­demu pro­ble­mowi po­trafią za­ra­dzić. Nie­miecki Fraun­hofer In­sti­tute for In­du­strial En­gi­ne­ering IAO (od­po­wie­dzialny m.in. za po­wstanie for­matu mp3) opra­cował roz­wią­zanie po­zwa­la­jące nawet w prze­strzeni open space po­czuć na­miastkę nieba nad głową. Na­ukowcy skon­stru­owali kwa­dra­towe pa­nele o […]

Audycja 36 — Jak zajrzeć do nieba, czyli o teleskopach

Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble’a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­baczy więcej niż amator? Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble\«a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­baczy więcej niż amator?

Podgląd: „Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

„Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

Śle­dząc no­winki tech­niczne i ob­ser­wując po­stęp cy­fry­zacji szkol­nictwa, łatwo wy­obrazić sobie, jak bę­dzie wy­glądać edu­kacja w przy­szłości — przy­naj­mniej nie­da­le­kiej przy­szłości. Jednak na py­tania, jak prze­pro­wa­dzić lekcję na Marsie i jak po­konać stan nie­waż­kości pod­czas wf-​u praw­do­po­dobnie są w stanie od­po­wie­dzieć tylko Młodzi Od­krywcy Ko­smosu. To oni zmierzą się w ogól­no­pol­skim kon­kursie „Klasa ze Snów”. […]

Podgląd: Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Phoenix i Żuraw podbiją niebo

Cho­ciaż Polska nie jest ko­ja­rzona z pro­dukcją sa­mo­lotów, kon­cen­trując się na ich po­szcze­gól­nych ele­men­tach (np. tur­biny ni­skiego ci­śnienia wy­ko­rzy­sty­wane w sil­ni­kach du­żych sa­mo­lotów pa­sa­żer­skich), nie oznacza to, że nie re­ali­zuje się tu cie­ka­wych i bardzo za­awan­so­wa­nych pro­jektów. Do ta­kich z pew­no­ścią za­li­czyć można sa­mo­loty bez­za­ło­gowe, o któ­rych za­sto­so­waniu sły­szymy coraz czę­ściej i to nie zawsze […]