Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘naukowiec’

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prostszy i szybszy sposób badać za­war­tość sub­stancji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wiedzi na to py­tanie szukał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­znaniu. Praw­do­po­dobnie zna­lazł roz­wią­zanie. Ma­riusz Dziadas opra­cował tech­no­logię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­tanie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zbadać zawartość […]

Podgląd: Badanie przez skarpetkę

Badanie przez skarpetkę

Cza­sami nie­stety cho­ru­jemy. Zwykle po krótkim ba­daniu otrzy­mu­jemy re­ceptę, sto­su­jemy leki i wszystko wraca do normy. W nie­któ­rych wy­pad­kach po­trzebne są po­waż­niejsze ba­dania na przy­kład z za­sto­so­wa­niem elek­trod. Nie jest to bo­lesne, ale nie­ko­niecznie wy­godne. Chcą to zmienić na­ukowcy z Po­li­tech­niki Łódz­kiej. Opra­co­wali oni tech­no­logię na­dru­ko­wania elek­trod na odzież. Takie roz­wią­zanie może być po­mocne nie […]

Podgląd: Otrząsanie z wody okiem naukowców

Otrząsanie z wody okiem naukowców

Co robią mokre psy po wyj­ściu z wody? Otrzą­sają się. Ta spe­cy­ficzna tech­nika su­szenia jest cha­rak­te­ry­styczna dla wielu fu­trza­stych ssaków. Po­sta­nowił się temu przyj­rzeć bliżej ze­spół na­ukowców z Geo­rgia In­sti­tute of Tech­no­logy w Atlancie pod kie­run­kiem prof. Da­vida Hu. Dzięki ka­merze do ul­tra­szyb­kich zdjęć udało się im prze­ana­li­zować otrzą­sanie 33 zwie­rząt z 16 róż­nych gatunków. […]

Podgląd: Roboty do roboty zamiast pszczół

Roboty do roboty zamiast pszczół

Psz­czół na świecie jest coraz mniej, o czym co chwilę alar­mu­jąco do­noszą na­ukowcy. Żeby życie trwało, ktoś musi prze­nosić pyłek z kwiatka na kwiatka. Czy psz­czoły da się za­stąpić? Czy funkcję za­py­lania mogą podjąć małe la­ta­jące ro­boty? Dr Rafał Da­lewski z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Ener­ge­tyki i Lot­nictwa Po­li­tech­niki War­szaw­skiej za­mierza wła­śnie zre­ali­zować taki po­mysł. Jego zespół […]

Podgląd: Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-​warsztatowy dla pracowników sektora B+R

Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-​warsztatowy dla pracowników sektora B+R

INVESTIN Fun­dusz Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii, roz­wi­ja­jący i ko­mer­cja­li­zu­jący pro­jekty za­awan­so­wa­nych tech­no­logii oraz firma As­sign Cli­nical Re­se­arch Po­land Sp. z o.o., dzia­ła­jąca w ob­szarze badań kli­nicz­nych, przy­go­to­wały serię bez­płat­nych szkoleń i warsz­tatów z za­kresu pro­wa­dzenia badań na­uko­wych i ko­mer­cja­li­zacji ich wy­ników. Pro­jekt skie­ro­wany jest do pra­cow­ników na­uko­wych i naukowo-​dydaktycznych z dzie­dzin me­dy­cyny i bio­tech­no­logii, pra­cu­ją­cych na uczelniach, […]

Podgląd: Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Dzisiaj meduzoida, jutro sztuczne serce

Bio­in­ży­nierom udało się stwo­rzyć sztuczny or­ga­nizm – z si­li­konu i ko­mórek szczura. Z wy­glądu przy­po­mina prze­zro­czysty kwiat o ośmiu płat­kach, ale za­cho­wuje się jak me­duza. Mor­fo­lo­gicznie i funk­cjo­nalnie to jest me­duza — po­wie­dział o tym dzi­wo­lągu główny autor badań, Kit Parker z Uni­wer­sy­tetu Ha­rvarda — z ge­ne­tycz­nego punktu wi­dzenia ten twór jest szczurem. Na­ukowcy pobrali […]

Podgląd: 8844, 8848 czy 8850 metrów?

8844, 8848 czy 8850 metrów?

Ile tak na­prawdę me­trów ma Mount Eve­rest? By zdobyć szczyt trzeba po­konać wy­so­kość 8844, 8848 czy 8850 m n.p.m.? Przez de­kady są­dzono, że naj­wyższy szczyt Hi­ma­lajów ma 8848 me­trów, ale Ame­ry­kanie pod­wyż­szyli górę o dwa, a Chiń­czycy ob­ni­żyli o cztery metry. Za kilka lat pro­po­zycji może być jeszcze więcej, bo do zmie­rzenia tej naj­słyn­niej­szej chyba […]

Podgląd: Graj w zielone — o zdrowie!

Graj w zielone — o zdrowie!

Mamy już nie­stety je­sień, a więc także sezon zwięk­szonej po­dat­ności na róż­nego ro­dzaju in­fekcje i cho­roby. Chcesz być zdrowy? Po­ko­chaj to, co zie­lone! Jedz bro­kuły, ka­pustę czy szpinak! Zie­lone wa­rzywa w bardzo ko­rzystny sposób wpły­wają na nasz układ od­por­no­ściowy. Udo­wod­nili to na­ukowcy z In­sty­tutu Ba­braham w Cam­bridge. Zie­lone wa­rzywa za­pew­niają pra­wi­dłową pracę lim­fo­cytów in­tra­epi­te­lial­nych (IEL) […]

Podgląd: Profesor z tatuażem

Profesor z tatuażem

Nie bę­dzie to ta­tuaż jaki nosi ta pla­żo­wiczka, ale elek­tro­niczna apa­ra­tura mo­ni­to­ru­jącą, którą nosić bę­dzie mógł także pro­fesor bę­dący pa­cjentem. Nie­ty­powy su­per­no­wo­czesny, przy­kle­jany na skórę ta­tuaż opra­cował ze­spół ame­ry­kań­skich na­ukowców z Uni­wer­sy­tetów Il­li­nois oraz Nor­th­we­stern. Jest ela­styczny, cienki i niemal nie­wy­czu­walny w do­tyku. Ide­alnie przy­lega do skóry i przy po­mocy mi­nia­tu­ro­wych czuj­ników do­kładnie mo­ni­to­ruje funkcje […]