Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘natura’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym — re­wo­lucję w wy­do­byciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w […]

Podgląd: Badanie przez skarpetkę

Badanie przez skarpetkę

Cza­sami nie­stety cho­ru­jemy. Zwykle po krótkim ba­daniu otrzy­mu­jemy re­ceptę, sto­su­jemy leki i wszystko wraca do normy. W nie­któ­rych wy­pad­kach po­trzebne są po­waż­niejsze ba­dania na przy­kład z za­sto­so­wa­niem elek­trod. Nie jest to bo­lesne, ale nie­ko­niecznie wy­godne. Chcą to zmienić na­ukowcy z Po­li­tech­niki Łódz­kiej. Opra­co­wali oni tech­no­logię na­dru­ko­wania elek­trod na odzież. Takie roz­wią­zanie może być po­mocne nie […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: 700 terabajtów w 1 g DNA

700 terabajtów w 1 g DNA

Ilość ge­ne­ro­wa­nych przez nas da­nych ro­śnie z dnia na dzień. Gdzie je za­pi­sywać, aby po pierwsze: zmie­ścić, po drugie: trwale za­chować? Firma Hi­tachi twierdzi, że w szkle kwar­cowym (pi­sa­liśmy już o tym), a na­ukowcy z Ha­rvard Me­dical School, że w DNA. Czło­wiek do­piero nie­dawno od­krył jego po­ten­cjał. Choć na­tura ko­rzysta z tej me­tody za­pisu od […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Otrząsanie z wody okiem naukowców

Otrząsanie z wody okiem naukowców

Co robią mokre psy po wyj­ściu z wody? Otrzą­sają się. Ta spe­cy­ficzna tech­nika su­szenia jest cha­rak­te­ry­styczna dla wielu fu­trza­stych ssaków. Po­sta­nowił się temu przyj­rzeć bliżej ze­spół na­ukowców z Geo­rgia In­sti­tute of Tech­no­logy w Atlancie pod kie­run­kiem prof. Da­vida Hu. Dzięki ka­merze do ul­tra­szyb­kich zdjęć udało się im prze­ana­li­zować otrzą­sanie 33 zwie­rząt z 16 róż­nych gatunków. […]

Podgląd: Co łączy olejek pomarańczowy z oponami?

Co łączy olejek pomarańczowy z oponami?

Olejek po­ma­rań­czowy, uzy­ski­wany ze skórek tego po­pu­lar­nego cy­trusa, jest za­zwy­czaj wy­ko­rzy­sty­wany w ko­sme­tyce czy też do celów ku­li­nar­nych. Na­to­miast ja­pońscy tech­no­lodzy od­kryli jego nowe, nie­oce­nione wła­ści­wości jako skład­nika… opon. Nowe za­sto­so­wanie dla olejku po­ma­rań­czo­wego od­kryto w la­bo­ra­to­riach kon­cernu Yoko­hama Rubber & Co. pod­czas prac nad nową tech­no­logią opon bar­dziej przy­ja­znych śro­do­wisku, a za­razem gwa­ran­tu­ją­cych bezpieczeństwo […]

Podgląd: Poliester w żołądku

Poliester w żołądku

Na­ukowcy biją na alarm! Około 80 % wszyst­kich za­nie­czysz­czeń w wo­dach przy­brzeż­nych mórz i oce­anów sta­nowią mi­kro­sko­pijne dro­binki pla­stiku, po­cho­dzące… z na­szych do­mo­wych pralek. Tylko w Morzu Śród­ziemnym ta­kich drobin jest aż 250 mi­liardów. Są wiel­kości nie prze­kra­cza­jącej mi­li­metra, ale sta­nowią ol­brzymie za­gro­żenie nie tylko dla eko­sy­temu wod­nego, ale i dla czło­wieka. Na­ukowcy ob­li­czyli, że […]

Podgląd: Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni sposób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicznej. Na szczę­ście wszystko, lub prawie wszystko, można na­prawić. Por­tu­galscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­czania ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głównie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wielkie ilości trawy oraz łusek ry­żo­wych. Nowy wynalazek […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›