Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘NASA’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wieków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wrażeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają naszą wy­obraźnię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś jak on pachnie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­tanie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fander i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kańska firma Think­Geek stworzyła […]

Podgląd: Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

NASA uważa, że tech­no­logia uży­wana na co dzień w domu, sa­mo­cho­dzie lub kom­pu­terze po­chodzi w znacznej części z badań ko­smicz­nych. Agencja zle­ciła firmie Sony Pic­tures na­krę­cenie mi­nu­towej ani­macji, w której po­ka­zano, że za­awan­so­waną tech­no­logię wy­ko­rzy­stuje także… św. Mi­kołaj. Św. Mi­kołaj i jego elfy dys­po­nują ty­siącem kom­pu­terów i nie­zwykle szybkim stat­kiem ko­smicznym S-​1, który sta­nowi połączenie […]

Podgląd: Windą do nieba

Windą do nieba

To tytuł po­pu­larnej pio­senki ze­społu 2+1, ale ostatnio także nowy sposób na eks­plo­rację ko­smosu. Czło­wiek od kil­ku­dzie­sięciu lat ma śmiałe wizje ko­lo­ni­zacji ko­smosu, ale prze­szkodą w ich re­ali­zacji jest napęd. Ra­kiety trudno na­zwać oszczęd­nymi… Aby ode­rwać się od Ziemi po­trzebne są ogromne ilości pa­liwa, a to nie­stety kosz­tuje. We­dług wy­li­czeń wy­nie­sienie 455 gramów ła­dunku na […]

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jednak, gdy na ich ta­lerzu wy­lą­duje ape­tycznie wy­glą­da­jące mięso, a kelner za­py­tany z ja­kiego ono po­chodzi zwie­rzęcia od­powie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się coraz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć […]