Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘narkotyki’

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzycie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ścieków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić jakie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­liwia ozna­czanie środków odu­rza­ją­cych, nar­ko­tyków — po­wie­dział prof. dr hab. Zenon Kokot, kie­rownik Za­kładu Chemii Nie­orga­nicznej i Ana­li­tycznej UM […]