Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘napój’

Podgląd: Lodówko-mikrofalówka już działa

Lodówko-mikrofalówka już działa

Ulu­biony na­pój w puszce 0,33 ml schło­dzony w 3 mi­nuty? Te­raz bę­dzie to moż­liwe, bez po­trzeby wkła­da­nia jej do za­mra­żal­nika. Por­tu­gal­scy na­ukowcy opra­co­wali no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię chłod­ni­czą zwaną Su­per­Co­oling, dzięki któ­rej stwo­rzony przez nich pro­to­typ urzą­dze­nia chło­dzi żyw­ność 10 razy szyb­ciej niż tra­dy­cyjna lo­dówka. Tech­no­lo­gia zbli­żona jest szyb­ko­ścią pracy do ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej i ba­zuje na elek­tro­nice próż­nio­wej. Roz­po­częte przed dwoma […]

Podgląd: Zrób sobie tornado w żołądku

Zrób sobie tornado w żołądku

Co tam kwas or­to­fos­fo­rowy, kar­mel amo­nia­kalno — siar­czy­nowy, aspar­tam, ben­zo­esan czy cy­kla­mi­nian sodu — naj­waż­niej­sze że słod­kie i sma­kuje re­we­la­cyj­nie. Na­poje ga­zo­wane. To co, że pro­wa­dzone przez wiele lat ba­da­nia na­ukowe udo­wod­niły, że ich dzia­ła­nie na or­ga­nizm czło­wieka jest jed­no­znacz­nie ne­ga­tywne. Pi­jemy je w co­raz więk­szych ilo­ściach, nie przej­mu­jąc się zu­peł­nie tym, że są wy­so­ko­ka­lo­ryczne, po­wo­dują wzdę­cia, pro­wa­dzą […]