Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘nagroda nobla’

Podgląd: Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Mamy ko­lejne od­kry­cie, w które nie wie­rzył na­wet jego au­tor, gdy go do­ko­ny­wał. Mamy ko­lej­nego na­ukowca uho­no­ro­wa­nego Na­grodą No­bla. Na do­da­tek od­kry­cie to kie­dyś mo­gli­by­śmy na­zwać „pół­kow­ni­kiem”. Dla­czego? Od­kry­cia kwa­zi­krysz­ta­łów do­ko­nał już w kwiet­niu 1982 roku, ale długo mu­siał wal­czyć o pu­bli­ka­cję swo­jego od­kry­cia. Młod­szym czy­tel­ni­kom spie­szę z in­for­ma­acją — „pół­kow­ni­kami” na­zy­wano w cza­sach Pol­ski Lu­do­wej dzieła, które długo nie […]

Podgląd: Więcej przestrzeni! Szybko!

Więcej przestrzeni! Szybko!

Bra­kuje to­bie prze­strzeni do ży­cia? Mamy dla cie­bie do­bre in­for­ma­cje! Prze­strzeni tej bę­dzie co­raz wię­cej, przy­bywa jej za­ska­ku­jąco szybko. Py­ta­nie tylko jak ją za­go­spo­da­ro­wać… Oka­zuje się, że Wszech­świat roz­sze­rza się z co­raz więk­szą prę­ko­ścią. To od­kry­cie fi­zy­ków za­sko­czyło wielu na­ukow­ców i przy­nio­sło Na­grodę No­bla z fi­zyki. Otrzy­mali ją Saul Per­l­mut­ter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess. Po­noć na­gro­dzeni fi­zycy […]