Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘myszy’

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeź­wości? Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce będzie […]

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­logia i od­por­ność na ból i jad skor­pionów jed­nego z ga­tunku myszy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­nocnej, może pomóc na­ukowcom w opra­co­waniu sku­tecz­niej­szych środków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­chomys tor­ridus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (nawet jak na gry­zonia), że strach się bać. Myszy Ony­chomys tor­ridus za­miesz­kują suche […]

Podgląd: Otrząsanie z wody okiem naukowców

Otrząsanie z wody okiem naukowców

Co robią mokre psy po wyj­ściu z wody? Otrzą­sają się. Ta spe­cy­ficzna tech­nika su­szenia jest cha­rak­te­ry­styczna dla wielu fu­trza­stych ssaków. Po­sta­nowił się temu przyj­rzeć bliżej ze­spół na­ukowców z Geo­rgia In­sti­tute of Tech­no­logy w Atlancie pod kie­run­kiem prof. Da­vida Hu. Dzięki ka­merze do ul­tra­szyb­kich zdjęć udało się im prze­ana­li­zować otrzą­sanie 33 zwie­rząt z 16 róż­nych gatunków. […]

Podgląd: Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Na­ło­gowi pa­lacze twierdzą, że choć bardzo by chcieli to nie mogą po­zbyć się po­ciągu do pa­pie­rosów. Ra­tun­kiem dla nich może być spe­cjalna szcze­pionka. Opra­co­wana przez na­ukowców z Weill Cor­nell Me­dical Col­lege szcze­pionka zo­stała już prze­te­sto­wana na my­szach. Jed­no­ra­zowe po­danie szcze­pionki uczy­niło te sym­pa­tyczne zwie­rzątka w pełni od­por­nymi na uza­leż­nienie od ni­ko­tyny. Teraz czas na testy […]

Podgląd: Tabletka na lenistwo

Tabletka na lenistwo

„Gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce” – myśli więk­szość z nas, gdy ma podjąć ja­kie­kol­wiek wy­siłek fi­zyczny. Dzięki uczonym z uni­wer­sy­tetu w Zu­rychu być może już nie­długo wy­starczy po­łknąć ta­bletkę, aby zy­skać całą nie­zbędną do pod­jęcia wy­siłku mo­ty­wację. Ba­dacze pod kie­run­kiem prof. Maxa Gas­smanna pro­po­nują wy­ko­rzy­stanie znanej spor­towcom sub­stancji do­pin­gu­jącej, a […]

Podgląd: Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Zwinny jak kot… To po­wie­dzenie jest oczy­wi­ście nadal ak­tu­alne, dzi­siejsze koty, to już nie to samo co daw­niej… Koty stały się le­ni­wymi pan­to­fla­rzami! Do ta­kiego stwier­dzenia do­szli włoscy na­ukowcy – zoo­lodzy, eto­lodzy, czyli spe­cja­liści od ba­dania za­chowań zwie­rząt oraz we­te­ry­narze. W ciągu ostat­nich dwu­dziestu lat koty do­mowe prze­szły ol­brzymią me­ta­mor­fozę za­chowań. Nie łapią myszy, nie […]

Podgląd: Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Priony, które wy­wo­łują między in­nymi cho­robę wście­kłych krów, są groź­niejsze niż nam się do tej pory wy­da­wało. Na­ukowcy od­kryli ostatnio, że mogą się one prze­miesz­czać między ga­tun­kami i to znacznie ła­twiej niż do­tych­czas przy­pusz­czano. Nie za­wsze też no­si­ciele są świa­domi ich obec­ności. Od­kryli to fran­cuscy na­ukowcy z Na­ro­do­wego In­sty­tutu Badań Agro­no­micz­nych (INRA). Priony są zakaźnymi […]