Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘muzyka’

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stąpić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy sobie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… grania heavy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecznie mu­sicie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kiegoś czasu krążą po in­ter­necie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­botów wykonuje […]

Audycja 65 — Jak zmienia nas świat, który zmieniliśmy

Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­pełnie zmie­niają nasze po­strze­ganie świata. Jak radzi sobie w przy­spie­sza­jącym tech­no­lo­gicznie świecie zwykły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Au­dycja 65

Podgląd: Muzyka schodzi na psy

Muzyka schodzi na psy

Współ­czesna mu­zyka jest coraz bar­dziej jed­no­lita i głośna – do ta­kiego wniosku do­szli na­ukowcy z Con­sejo Su­pe­rior de In­ve­sti­ga­ciones Cien­ti­fícas z Bar­ce­lony, po prze­ana­li­zo­waniu 464.411 utworów mu­zyki po­pu­larnej z okresu po­między 1955 a 2010 ro­kiem. Może dla­tego, słu­chając jej mamy wra­żenie, że wiele utworów brzmi po­dobnie. Dr Joan Serra, kie­rownik badań, ana­li­zował pio­senki pod kątem […]

Podgląd: Muzyka zorzy

Muzyka zorzy

Cza­sami to stu­kanie, innym razem trzaski jak w radiu lub skrzy­pienie butów na su­chym śniegu. Może brzmieć jak sze­lest gnie­cenia folii alu­mi­niowej albo po­je­dynczy dźwięk dzwonka. Od wieków ludy za­miesz­ku­jące te­reny pod­bie­gu­nowe opo­wia­dają o dziw­nych od­gło­sach, które roz­le­gają się, gdy na niebie po­jawia się zorza. W ję­zyku pół­noc­nego ludu Saami zorza po­larna była na­zy­wana m.in. […]

Podgląd: I ty zostaniesz… reżyserem!

I ty zostaniesz… reżyserem!

Wie­lo­krotnie po wyj­ściu z kina stwier­dzamy, ze film się nam nie po­dobał, że fa­buła nie­lo­giczna, a za­koń­czenie kom­pletnie nie­od­po­wia­da­jące na­szym wy­obra­że­niom. W na­szym za­myśle re­ży­ser­skim po­wstaje lepsza wersja filmu. Cza­sami sam re­żyser przed­stawia własną, inną od ofi­cjalnej, wersję, nie­kiedy z zu­pełnie innym za­koń­cze­niem. Być może już nie­długo to sami wi­dzowie będą mogli na ekranie na […]

Podgląd: O czym śnią delfiny?

O czym śnią delfiny?

Zew na­tury jest bardzo silny i po­trafi ode­zwać się w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie. Do­brym przy­kładem są… del­finy bu­tlo­nose prze­by­wa­jące w akwa­rium Pla­nete Sau­vage w Port-​Saint-​Pere we Francji. No­cami na­śla­dują one dźwięki wy­da­wane przez wie­lo­ryby. Jest to o tyle dziwne, że całe życie del­finy prze­by­wały w nie­woli i nigdy nie sły­szały hum­baków w na­turze. Zba­dali to […]

Podgląd: Pewny sposób na przebój

Pewny sposób na przebój

Ob­ser­wując jak zmienia się rynek mu­zyczny można od­nieść wra­żenie, że po­wsta­jące prze­boje więcej mają wspól­nego z prze­my­słem mu­zycznym niż ze sztuką. Wy­grywa ten, kto ma więcej pie­niędzy na pro­mocję, na bar­dziej wi­do­wi­skowe show. Być może dzięki na­ukowcom wielkim wy­twór­niom mu­zycznym ła­twiej be­dzie pro­du­kować hity, które sprz­dadzą się w mi­lio­nach eg­zem­plarzy. Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Bristol […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­kiwać. Nie tylko ory­gi­nalnym spo­sobem ubie­rania się. Jej naj­nowsza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­logię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina nauki, o której śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­philia”, mó­wiąca o na­tu­ralnej em­patii jaka łączy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję muzykę, […]

Podgląd: Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Otacza nas hałas. Co­dziennie je­steśmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący hałas uliczny. Te­le­wi­zory stają się coraz większe i gło­śniejsze, w ki­nach ata­kuje nas coraz więcej de­cy­beli. Cho­dzimy na głośne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony ludzi, głównie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bionej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lodzy mówią o nich „po­ko­lenie em­pe­trójek”. Prawie 40 pro­cent osób w wieku […]

Podgląd: Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wyłącz szumy i usłysz muzykę

Wielu z nas ma jeszcze na­grania z czasów „gdy nam śpiewał Elvis Pre­sley”. Nie­stety, mu­zyka na pły­tach ana­lo­go­wych czy ta­śmach ma­gne­to­fo­no­wych nie jest już prze­ważnie naj­lep­szej ja­kości. Oprócz dźwięków mi­łych dla ucha często sły­chać także róż­nego ro­dzaju trzaski i szumy. Każ­dego me­lo­mana po­winna za­in­te­re­sować sa­mo­dzielna, zdalna – bo przez in­ternet — moż­li­wość do­sto­so­wania swojej archiwalnej […]