Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mózg’

Podgląd: Gimnastyka dla… szarych komórek

Gimnastyka dla… szarych komórek

Nie­ty­powy kom­pleks spor­towy o na­zwie „Ce­re­bro­scope” zo­sta­nie otwarty w przy­szłym roku w Pa­ryżu. Nie znaj­dziemy tam elek­trycz­nych bieżni i sztang, nie będą po­trzebne trampki ani strój spor­towy. Będą za to ćwi­cze­nia dla sza­rych ko­mó­rek. Wszyst­kie od­by­wać się będą pod nad­zo­rem psy­cho­lo­gów i neu­ro­lo­gów. Kom­pleks tre­nin­gowy dla mó­zgu po­wsta­nie z ini­cja­tywy sław­nej fran­cu­skiej neu­ro­log Mo­ni­que Le Poncin-Seac’h. Oprócz osób cho­rych kie­ro­wane tam będą […]

Podgląd: Trenuj mózg!

Trenuj mózg!

Ten, kto lubi dużo zjeść i nie może so­bie ni­czego od­mó­wić, musi się li­czyć z więk­szą wagą. Chyba, że roz­pocz­nie ter­ning… mó­zgu! Ła­kom­stwo i przy­rost wagi po­łą­czone są z tą czę­ścią mó­zgu, która zwią­zana jest m.in. z mo­ty­wa­cją, a od­po­wiedni tre­ning mó­zgu może uchro­nić ła­kom­czu­chów przed nad­mier­nym ob­ja­da­niem się. Od­kryli to na­ukowcy z uni­wer­sy­te­tów Exe­ter, Car­diff i Bri­stol i roz­po­częli już prace nad opra­co­wa­niem ta­kiego […]

Podgląd: Blefowanie mamy za uszami

Blefowanie mamy za uszami

Mó­wimy czę­sto: „Mieć coś za uszami”, na­wet nie zda­jąc so­bie sprawy, że tra­fi­li­śmy do­kład­nie w miej­sce, gdzie znaj­duje się ob­szar mó­zgu od­po­wie­dzialny za ble­fo­wa­nie. Zi­den­ty­fi­ko­wali go psy­cho­lo­dzy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Nie­wielki ob­szar mó­zgu, zwany skrzy­żo­wa­niem skro­­niowo-cie­­mie­­nio­­wym (TPJ) od­grywa ważną rolę, gdy nasz mózg musi roz­róż­nić po­mię­dzy nami a in­nymi oso­bami. Kiedy praca tego ob­szaru ulega za­bu­rze­niu (np. […]

Prawa półkula mózgu odpowiada za depresję?

Lewa pół­kula mó­zgu jest wy­spe­cja­li­zo­wana w funk­cjach zwią­za­nych z mową, prawa – od­po­wiada za per­cep­cję sy­gna­łów nie­wer­bal­nych. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tety Me­dycz­nego w Ło­dzi po­sta­wili hi­po­tezę, że za­bu­rze­nia w prze­twa­rza­niu in­for­ma­cji po­za­słow­nych mogą być pod­ło­żem de­pre­sji. Je­żeli ba­da­nia po­twier­dzą ich za­ło­że­nia, bę­dzie można zmo­dy­fi­ko­wać od­dzia­ły­wa­nia te­ra­peu­tyczne wo­bec cho­rych i sku­tecz­niej ich le­czyć. Dr n. med. Mo­nika Ta­la­row­ska jest psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, a dr hab. […]

Podgląd: Duży stres, to mniejszy mózg

Duży stres, to mniejszy mózg

Obyś żył w cie­ka­wych cza­sach! To stare chiń­skie prze­kleń­stwo chyba za­częło się speł­niać. Czasy rze­czy­wi­ście są cie­kawe, ale też bar­dzo stre­su­jące. Oka­zuje się, że wpływa to nie tylko na na­sze zdro­wie, ale także na… wiel­kość mó­zgu! Na­ukowcy prze­ba­dali po­nad 100 osób w wieku od 18 do 48 lat. Wszyst­kie one wy­pał­niały spe­cjalną an­kietę, która do­ty­czyła su­biek­tyw­nego po­ziomu od­czu­wa­nego […]

Audycja 44 – Po co nam sztuczna inteligencja?

Co to jest in­te­li­gen­cja i jak ją sztucz­nie wy­two­rzyć? Czy już ist­nieje, do czego się przy­daje, czy może nam ja­koś za­gro­zić?

Podgląd: Jak działa mózg, gdy mamy „głowę w chmurach”

Jak działa mózg, gdy mamy „głowę w chmurach”

We­dług le­gendy Ar­chi­me­des le­żąc w swo­jej wan­nie i za­ży­wa­jąc ką­pieli, od­krył prawo wy­por­no­ści. Ot, po pro­stu mył się i na­gle za­krzyk­nął „Heu­reka!”. Za­zdrość ła­pie czło­wieka, gdy zdaje so­bie sprawę z tego, że nie­któ­rych ol­brzy­mia in­spi­ra­cja tra­fia zu­peł­nie przy­pad­kiem. Gdzie spra­wie­dli­wość? Gdzie roz­są­dek? Jak to zwy­kle bywa – pew­nie w na­tu­ral­nym sta­nie rze­czy. Na­ukowcy przez wiele lat sku­pieni byli na kon­kret­nych czyn­no­ściach mó­zgu […]

Podgląd: Mózg w sosie własnym

Mózg w sosie własnym

Ar­ty­kuł ten do­ty­czyć bę­dzie mó­zgu i ćwi­czeń, które mają na celu po­lep­sze­nie jego funk­cjo­no­wa­nia. Na po­czątku jed­nak mu­szę za­zna­czyć kilka rze­czy. Nie chcę by tekst zro­zu­miany był na opak. Albo by był po pro­stu źle zin­ter­pre­to­wany. To, co mam za­miar opi­sać, to czy­sta na­uka i ba­da­nia neu­ro­bio­lo­giczne, choć po­wią­za­nia mię­dzy pew­nymi prak­ty­kami i na­uką są dla wielu przy­naj­mniej […]

Podgląd: Aaaaapsik! Chili poproszę

Aaaaapsik! Chili poproszę

Lato po­woli ustę­puje je­sieni, choć po­dobno wrze­sień, a przy­naj­mniej jego po­czą­tek, ma być jesz­cze cie­pły. Noce jed­nak już są chłodne i o ka­tar nie­trudno. Dzięki pracy ame­ry­kań­skich na­ukow­ców przed­sta­wiamy więc smaczny, ale ostry spo­sób na chore za­toki. Kiedy Ko­lumb przy­wiózł ostrą pa­prykę z Ha­iti, szybko zdo­była ona po­pu­lar­ność w Eu­ro­pie, a me­dy­cyna lu­dowa rów­nie szybko do­ce­niła jej lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści. Po­twier­dziła […]