Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mobilność’

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze więcej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wania stu­dentów roz­wią­zały władze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Belgii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­totyp zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukowców z AgeLab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pathy System), stwo­rzyli oni kom­bi­nezon, po za­ło­żeniu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­konać się ile wy­siłku trzeba włożyć w proste co­dzienne czyn­ności. Gdy je­steśmy młodzi i zdrowi, trudno […]

Czy płatności zbliżeniowe mają szansę się upowszechnić?

Do­datke do au­dycji nr 5 Czy płat­ności zbli­że­niowe mają szansę się upowszechnić?

Ile osób płaci zbliżeniowo?

Do­datek do au­dycji nr 5 Ile osób płaci zbliżeniowo?

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­datek do au­dycji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mobiletu?

Czy systemu typu „mobilne miasto” będą działać również w innych miastach?

Do­datek do au­dycji nr 8 Czy sys­temu typu „mo­bilne miasto” będą działać rów­nież w in­nych miastach?