Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mobilność’

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze wię­cej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów roz­wią­zały wła­dze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Bel­gii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­to­typ zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero po­nad rok póź­niej pod­czas In­ter­na­tio­nal […]

Podgląd: Wesołe jest życie staruszka?

Wesołe jest życie staruszka?

Sta­rość nie ra­dość. Można to spraw­dzić oso­bi­ście dzięki wy­na­laz­kowi na­ukow­ców z Age­Lab MIT (Mas­sa­chu­setts In­sti­tute of Tech­no­logy). W ra­mach pro­jektu AGNES (Age Gain Now Em­pa­thy Sys­tem), stwo­rzyli oni kom­bi­ne­zon, po za­ło­że­niu któ­rego, każdy może po­czuć się jak sta­ru­szek i prze­ko­nać się ile wy­siłku trzeba wło­żyć w pro­ste co­dzienne czyn­no­ści. Gdy je­ste­śmy mło­dzi i zdrowi, trudno jest nam zro­zu­mieć lu­dzi w po­de­szłym […]

Czy płatności zbliżeniowe mają szansę się upowszechnić?

Do­datke do au­dy­cji nr 5 Czy płat­no­ści zbli­że­niowe mają szansę się upo­wszech­nić?

Ile osób płaci zbliżeniowo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Ile osób płaci zbli­że­niowo?

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mo­bi­letu?

Czy systemu typu „mobilne miasto” będą działać również w innych miastach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 8 Czy sys­temu typu „mo­bilne mia­sto” będą dzia­łać rów­nież w in­nych mia­stach?