Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mobile’

Podgląd: Permanentna inwigilacja

Permanentna inwigilacja

Ga­zet czy­tamy co­raz mniej, bo co­raz mniej jest w nich tre­ści a wię­cej ob­raz­ków, re­klamy w te­le­wi­zji wy­prze­dane z rocz­nym wy­prze­dze­niem, ra­dio na za­krę­cie, w in­ter­ne­cie pa­nuje ko­mu­ni­ka­cyjna wolna ame­ry­kanka! To w jaki spo­sób mar­ke­te­rzy będą za­chę­cać nas do swo­ich pro­duk­tów albo usług? W jaki spo­sób za­uwa­żymy ich re­klamę? Pre­cy­zyjne do­tar­cie za­pew­niają już dziś sys­temy mo­bilne, pra­wie każdy Po­lak ma prze­cież ko­mórkę, […]