Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mikroskop’

Podgląd: Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­dania na­ukowców ze Szkocji wska­zują, że ma­te­riał przy­szłości jakim bez wąt­pienia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdrowia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fekcji, które osta­tecznie mogą prze­ro­dzić się w no­wo­twór. Wdy­chanie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbestu, ma­te­riału po­wszechnie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocieplania […]

Podgląd: Audycja 66 – Boska cząstka

Audycja 66 – Boska cząstka

Czy współ­czesna nauka do­starcza do­wodów na nie­ist­nienie Boga? Czy w na­szym zmie­rzonym, zwa­żonym i obej­rzanym pod mi­kro­skopem świecie jest jeszcze miejsce na tajemnice?

Podgląd: Rozpuszczalna elektronika

Rozpuszczalna elektronika

Co robić z wciąż ro­sną­cymi gó­rami nie­po­trzeb­nych już ni­komu ka­bel­kami, pły­tami od kom­pu­terów, pro­ce­so­rami i po­dobną elek­tro­niką? Grupa in­ży­nierów z z ame­ry­kań­skiego Tufts Uni­ver­sity we współ­pracy z ko­le­gami z Uni­ver­sity of Il­li­nois i i Nor­th­we­stern Uni­ver­sity opra­co­wała tech­no­logię pro­dukcji urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, które mogą się cał­ko­wicie roz­pu­ścić, gdy są już nie­po­trzebne. Roz­pusz­czalna elek­tro­nika jest cał­ko­wicie nieszkodliwa […]

Podgląd: Zapisane dane już na wieki bezpieczne?

Zapisane dane już na wieki bezpieczne?

Pliki ze zdję­ciami, mu­zyką czy fil­mami za­pi­su­jemy na róż­nych no­śni­kach, by prze­trwały jak naj­dłużej. Często jednak „wy­pa­ro­wują” z płyt CD, pen­dri­vewów czy dysków twar­dych. Czy jest szansa, że jednak prze­trwają? Ile razy zda­rzyło się wam, że utra­ci­li­ście cenne dane z dysków, które miały za­pewnić im nie­śmier­tel­ność? Jedna z ja­poń­skich firm opra­co­wała no­śnik, który ma to […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: Poliester w żołądku

Poliester w żołądku

Na­ukowcy biją na alarm! Około 80 % wszyst­kich za­nie­czysz­czeń w wo­dach przy­brzeż­nych mórz i oce­anów sta­nowią mi­kro­sko­pijne dro­binki pla­stiku, po­cho­dzące… z na­szych do­mo­wych pralek. Tylko w Morzu Śród­ziemnym ta­kich drobin jest aż 250 mi­liardów. Są wiel­kości nie prze­kra­cza­jącej mi­li­metra, ale sta­nowią ol­brzymie za­gro­żenie nie tylko dla eko­sy­temu wod­nego, ale i dla czło­wieka. Na­ukowcy ob­li­czyli, że […]

Podgląd: Termity — kamikadze

Termity — kamikadze

Sę­dziwe ter­mity z ga­tunku Neo­ca­pri­terme ta­racua, gdy wy­czują za­gro­żenie, po­peł­niają sa­mo­bój­stwo w sposób nie­zwykle wy­bu­chowy. Nie mogąc już po­konać wroga za po­mocą żu­wa­czek po­wo­dują eks­plozję „po­jem­nika” na swoim grzbiecie, uwal­niając z niego tok­syczną sub­stancję, która szybko pa­ra­li­żuje i za­bija wszystkie ter­mity w za­sięgu ra­żenia. Za­uwa­żyli to Jan Šo­botnik z Aka­demii Nauk Re­pu­bliki Cze­skiej oraz Thomas […]

Podgląd: Najlżejszy materiał na świecie

Najlżejszy materiał na świecie

Na­ukowcom z Po­li­tech­niki w Ham­burgu i Uni­wer­sy­tetu w Kiel udało się opra­cować ko­lejny su­per­lekki ma­te­riał, który swoimi wła­ści­wo­ściami pobił ae­rożel i ame­ry­kańską mi­kro­siatkę skła­da­jącą się w 99,9% z po­wie­trza. To ae­ro­grafit — naj­lżejszy obecnie ma­te­riał na świecie. Jest tak lekki, że wy­daje się prawie nie ist­nieć. Jego gę­stość wy­nosi za­le­dwie 0,2 mg na cen­ty­metr sześcienny. […]

Audycja 60 – zobaczyć niewidzialne, czyli o mikroskopach

Co można zo­ba­czyć przez mi­kro­skop? Czy mi­kro­świat jest czarno-​biały, czy świeci? Do czego przy­daje się mi­kro­skop konfokalny?

Podgląd: Naukowy sposób na przypalone śniadanie

Naukowy sposób na przypalone śniadanie

Sa­mo­czysz­czące się okna, od­porne na za­ry­so­wania ka­ro­serie sa­mo­chodów czy stu­pro­cen­towo nie­przy­wie­ra­jące pa­telnie, na któ­rych trudno coś przy­palić… To tylko ma­rzenia? Na­ukowcy z Ha­rvard Uni­ver­sity opra­co­wali wła­snie ul­tra­śliską po­włokę zwaną Slips, która od­pycha wszystkie płyny i może uto­rować drogę do ta­kich wła­śnie udo­god­nień. In­spi­racji dla po­wstania tej po­włoki, która może wy­przeć tra­dy­cyjne na­czynia po­kry­wane zwy­kłym teflonem, […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›