Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mikrofony’

Podgląd: Muzyka zorzy

Muzyka zorzy

Cza­sami to stu­kanie, innym razem trzaski jak w radiu lub skrzy­pienie butów na su­chym śniegu. Może brzmieć jak sze­lest gnie­cenia folii alu­mi­niowej albo po­je­dynczy dźwięk dzwonka. Od wieków ludy za­miesz­ku­jące te­reny pod­bie­gu­nowe opo­wia­dają o dziw­nych od­gło­sach, które roz­le­gają się, gdy na niebie po­jawia się zorza. W ję­zyku pół­noc­nego ludu Saami zorza po­larna była na­zy­wana m.in. […]

Podgląd: O czym śnią delfiny?

O czym śnią delfiny?

Zew na­tury jest bardzo silny i po­trafi ode­zwać się w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie. Do­brym przy­kładem są… del­finy bu­tlo­nose prze­by­wa­jące w akwa­rium Pla­nete Sau­vage w Port-​Saint-​Pere we Francji. No­cami na­śla­dują one dźwięki wy­da­wane przez wie­lo­ryby. Jest to o tyle dziwne, że całe życie del­finy prze­by­wały w nie­woli i nigdy nie sły­szały hum­baków w na­turze. Zba­dali to […]