Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mięso’

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Zwinny jak kot… To po­wie­dzenie jest oczy­wi­ście nadal ak­tu­alne, dzi­siejsze koty, to już nie to samo co daw­niej… Koty stały się le­ni­wymi pan­to­fla­rzami! Do ta­kiego stwier­dzenia do­szli włoscy na­ukowcy – zoo­lodzy, eto­lodzy, czyli spe­cja­liści od ba­dania za­chowań zwie­rząt oraz we­te­ry­narze. W ciągu ostat­nich dwu­dziestu lat koty do­mowe prze­szły ol­brzymią me­ta­mor­fozę za­chowań. Nie łapią myszy, nie […]

Podgląd: Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Aby utrzymać świe­żość żyw­ności przez dłuższy czas, pro­du­cenci fa­sze­rują ją licz­nymi che­micz­nymi sub­stan­cjami. Kon­ser­wanty nie tylko za­cho­wują świe­żość żyw­ności na dłużej, ale mają też za­pewnić bar­dziej „na­tu­ralną” barwę, za­pach i smak. Oka­zuje się jednak, że utrzy­manie świe­żości je­dzenia przez długi czas wcale nie musi wiązać się z do­da­wa­niem do niej che­mi­ka­liów. Oka­zuje się, że w […]

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jednak, gdy na ich ta­lerzu wy­lą­duje ape­tycznie wy­glą­da­jące mięso, a kelner za­py­tany z ja­kiego ono po­chodzi zwie­rzęcia od­powie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się coraz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć […]

Dlaczego powszechnie używa się do zastępowania mięsa soi, a nie, na przykład, fasoli?

Do­datek do au­dycji nr 31 Dla­czego po­wszechnie używa się do za­stę­po­wania mięsa soi, a nie, na przy­kład, fasoli?

Co by się stało, gdybyśmy kompletnie zrezygnowali z jedzenia mięsa?

Do­datek do au­dycji nr 31 Co by się stało, gdy­byśmy kom­pletnie zre­zy­gno­wali z je­dzenia mięsa?

Czym zastąpić tradycyjny kotlet schabowy?

Do­datek do au­dycji nr 31 Czym za­stąpić tra­dy­cyjny ko­tlet schabowy?

Audycja 31 – Kurczak sojowy, czyli czym zastąpić mięso?

Czy lu­dzie są ra­czej mięso czy ro­śli­no­żerni? Co bar­dziej szkodzi śro­do­wisku? Dla­czego soja, a nie fa­sola? Jak zrobić we­ge­ta­riańską wę­dlinę o smaku kurczaka?