Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘miejsce’

Podgląd: Pokój z widokiem…

Pokój z widokiem…

…Na razie na ła­wicę śledzi bał­tyc­kich, ale to do­piero po­czątek. W Gdyni zbu­do­wany zo­stanie pro­totyp pod­wod­nego ho­telu, za­pro­jek­to­wa­nego przez ze­spół na­ukowców — głównie z Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Środki na ten cel po­zy­skano z fun­duszy unij­nych. Kon­strukcją są już oczy­wi­ście za­in­te­re­so­wani in­we­storzy z Du­baju i Ma­le­diwów, bo­wiem hotel za­pro­jek­to­wano głównie z myślą o miej­scach, w któ­rych wody […]

Podgląd: Srebro czy brąz?

Srebro czy brąz?

Trzy­mamy kciuki za na­szych spor­towców, którzy walczą o me­dale w Lon­dynie. Zdobyć cenny krążek udaje się, nie­stety, nie­licznym, a każdy taki wy­czyn to wiele emocji dla ki­biców i oczy­wi­ście sa­mych zwy­cięzców. Nas cieszy każdy medal. Cza­sami brąz jest na wagę złota. Tym­czasem dla sa­mych spor­towców ist­nieje ol­brzymia róż­nica emo­cjo­nalna w re­akcji po zdo­byciu me­dalu srebrnego […]

Podgląd: Nad morze rodacy!

Nad morze rodacy!

Dokąd po­je­chać pod­czas wa­kacji? Nad morze! Choć można usły­szeć wiele na­rzekań, że nad Bał­ty­kiem jest desz­czowo, woda w morzu zimna i w ogóle jest drogo… to jest to naj­lepsze miejsce dla pod­re­pe­ro­wania zdrowia. Miesz­kańcy nad­mor­skich miej­sco­wości to lu­dzie o lep­szym zdrowiu niż ci, którzy miesz­kają w głębi kraju. Tak przy­naj­mniej wy­nika z ra­portu przy­go­to­wa­nego przez […]

Podgląd: Blefowanie mamy za uszami

Blefowanie mamy za uszami

Mó­wimy często: „Mieć coś za uszami”, nawet nie zdając sobie sprawy, że tra­fi­liśmy do­kładnie w miejsce, gdzie znaj­duje się ob­szar mózgu od­po­wie­dzialny za ble­fo­wanie. Zi­den­ty­fi­ko­wali go psy­cho­lodzy ze Stanów Zjed­no­czo­nych. Nie­wielki ob­szar mózgu, zwany skrzy­żo­wa­niem skroniowo-​ciemieniowym (TPJ) od­grywa ważną rolę, gdy nasz mózg musi roz­różnić po­między nami a in­nymi oso­bami. Kiedy praca tego ob­szaru ulega […]

Podgląd: Inteligencja w koszu na śmieci

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Teraz do­szły jeszcze in­te­li­gentne kosze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako jeden z in­no­wa­cyj­nych roz­wiązań wpro­wa­dza­nych spe­cjalnie na zbli­ża­jące się Igrzyska Olim­pij­skie. Lon­dyń­skie kosze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ników na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini centra mul­ti­me­dialne. Przede wszystkim są od­porne na eksplozje […]

Podgląd: Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś wręczenie Polskich Nobli

Dziś o go­dzinie 16:00 na Zamku Kró­lew­skim w War­szawie czterem na­ukowcom zo­staną wrę­czone Pol­skie Noble. To­masz Giaro, Jan Po­tempa, Ma­ciej Le­wen­stein i Elż­bieta Frąc­ko­wiak, za prace z za­kresu dok­tryn prawa, pa­ra­don­tozy, optyki kwan­towej i ma­ga­zy­no­wania energii, otrzy­mają też od Fun­dacji na rzecz Nauki Pol­skiej po 200.000 zł. Wspierać naj­lep­szych, aby mogli stać się jeszcze lepsi […]

Podgląd: Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Szybkie, nie­stre­su­jące wej­ście do sa­mo­lotu? Można oczy­wi­ście kupić drogi bilet z wy­zna­czonym miej­scem, albo tani bilet i do­dat­kowo opłacić pierw­szeń­stwo wej­ścia do sa­mo­lotu. Jedna i druga me­toda nie gwa­ran­tuje kom­for­to­wego zaj­mo­wania miejsca. Warto być może sko­rzy­stać z opra­co­wania bar­dziej na­uko­wego? Oto in­strukcja: pa­sa­że­rowie zaj­mują miejsca naj­pierw przy oknach, ale nie każde od razu, tylko co […]