Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘miasta’

Podgląd: Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

W branży IT, która do tej pory wy­da­wała się być ty­powo mę­ską, jest co­raz wię­cej ko­biet i chcą być za­uwa­żone. Od po­nad roku działa spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zwa­nych czę­sto Ka­rot­kami lub Mar­chew­kami. To ko­biety, dla któ­rych nowe tech­no­lo­gie to pa­sja, za­wód i spo­sób na ży­cie. Spo­ty­kają się co mie­siąc w róż­nych mia­stach Pol­ski, aby po­roz­ma­wiać o tym co […]

Podgląd: Krzyczę więc jestem

Krzyczę więc jestem

Na ul. Ban­ko­wej w Ka­to­wi­cach sta­nęła ka­bina krzyku, prze­zna­czona dla stu­den­tów w de­pre­sji. Za­in­au­gu­ro­wała ona kam­pa­nię na rzecz ochrony zdro­wia psy­chicz­nego stu­den­tów „Co nas spina?”, pro­wa­dzoną przez Uni­wer­sy­tet Ślą­ski. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzone w tym roku przez psy­chia­trów z wro­cław­skiej Aka­de­mii Me­dycz­nej wy­ka­zały, że co dwu­dzie­sty stu­dent cierpi na głę­boką de­pre­sję, a czte­rech na dzie­się­ciu ma lęki i za­bu­rze­nia na­stroju. Wy­jazd z ro­dzin­nego mia­sta, […]

Podgląd: Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzy­cie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ście­ków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić ja­kie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są za­ży­wane. Ta apa­ra­tura umoż­li­wia ozna­cza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, nar­ko­ty­ków — po­wie­dział prof. dr hab. Ze­non Ko­kot, kie­row­nik Za­kładu Che­mii Nie­orga­nicz­nej i Ana­li­tycz­nej UM — to naj­bar­dziej wia­ry­godne źró­dło, […]

Podgląd: Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Soja, bambus i kukurydza na usługach reklamy

Re­klamy, które po­cząt­kowo nas za­chwy­cały te­raz szpecą na­sze mia­sta. Oka­zuje się, że są także za­gro­że­niem dla śro­do­wi­ska. Roz­wią­za­niem mogą oka­zać się re­klamy… bio­de­gra­do­walne! Por­tu­gal­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Minho w Bra­dze oraz Uni­wer­sy­tetu im. Fer­nando Pes­soi w Porto opra­co­wali bio­de­gra­do­walne no­śniki re­kla­mowe ba­zu­jące na włók­nach bam­busa, soi i ku­ku­ry­dzy. Eko­lo­giczne re­klamy ze­wnętrzne ule­gają roz­kła­dowi już po sied­miu mie­sią­cach. Ba­zu­jący na ro­ślin­nych […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­do­rów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­men­tów, a więc w mie­ście? Pła­skie da­chy wielu bu­dyn­ków zna­ko­mi­cie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­że­nia wy­szli in­ży­nie­ro­wie z Frau­n­ho­­fer-In­­sti­­tut fur Umwelt-, Si­­che­r­he­­its- und Ener­gie­tech­nik (In­sty­tut tech­no­lo­gii dla śro­do­wi­ska, bez­pie­czeń­stwa i ener­gii) UMSICHT w Obe­rhau­sen. Idea roz­woju miej­skiego rol­nic­twa nie jest jed­nak nowa. Ogrody w róż­nych […]

Podgląd: Inteligencja w koszu na śmieci

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Te­raz do­szły jesz­cze in­te­li­gentne ko­sze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako je­den z in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań wpro­wa­dza­nych spe­cjal­nie na zbli­ża­jące się Igrzy­ska Olim­pij­skie. Lon­dyń­skie ko­sze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ni­ków na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini cen­tra mul­ti­me­dialne. Przede wszyst­kim są od­porne na eks­plo­zje ła­dun­ków […]

Podgląd: Miasto przyszłości – miasto komputer

Miasto przyszłości – miasto komputer

Za­glą­da­li­ście kie­dyś do wnę­trza kom­pu­tera? Też mie­li­ście wra­że­nie, że płyta główna wraz z róż­nymi pod­łą­czo­nymi do nich pod­ze­spo­łami przy­po­mina mia­sto przy­szło­ści? Może wkrótce bę­dzie od­wrot­nie? Może mia­sta — nie tylko wi­zu­al­nie — za­czną przy­po­mi­nać kom­pu­tery? Czy mia­sta mogą funk­cjo­no­wać na ta­kiej sa­mej za­sa­dzie jak kom­pu­tery, w któ­rych sys­tem ope­ra­cyjny za­dba o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców, prze­pu­sto­wość ulic czy tem­pe­ra­turę w po­szcze­gól­nych miesz­ka­niach? […]

Nad morze po technologię!

Gdy­nia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cie­niu cie­szą­cych się zde­cy­do­wa­nie więk­szym tu­ry­stycz­nym uzna­niem po­zo­sta­łych czę­ści Trój­mia­sta: Gdań­ska i So­potu. To jed­nak może się zmie­nić, głów­nie za sprawą no­wych tech­no­lo­gii, które wy­ku­wane są w po­cie czoła w Po­mor­skim Parku Na­­u­kowo-Te­ch­no­­lo­­gi­cz­nym. W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­le­cie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z ini­cja­tywy […]

Czy systemu typu „mobilne miasto” będą działać również w innych miastach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 8 Czy sys­temu typu „mo­bilne mia­sto” będą dzia­łać rów­nież w in­nych mia­stach?