Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘metal’

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym — re­wo­lucję w wy­do­byciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w […]

Podgląd: Badanie przez skarpetkę

Badanie przez skarpetkę

Cza­sami nie­stety cho­ru­jemy. Zwykle po krótkim ba­daniu otrzy­mu­jemy re­ceptę, sto­su­jemy leki i wszystko wraca do normy. W nie­któ­rych wy­pad­kach po­trzebne są po­waż­niejsze ba­dania na przy­kład z za­sto­so­wa­niem elek­trod. Nie jest to bo­lesne, ale nie­ko­niecznie wy­godne. Chcą to zmienić na­ukowcy z Po­li­tech­niki Łódz­kiej. Opra­co­wali oni tech­no­logię na­dru­ko­wania elek­trod na odzież. Takie roz­wią­zanie może być po­mocne nie […]

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stąpić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy sobie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… grania heavy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecznie mu­sicie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kiegoś czasu krążą po in­ter­necie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­botów wykonuje […]

Podgląd: Protezy przyszłości zrobione są z…

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady głośno było o pro­te­zach spor­towców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­triałów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Nawet jednak im do do­sko­na­łości — wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­jącym za­mien­ni­kiem kości. Być może wkrótce to się zmieni, a kie­runek, nad którym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szłości to w po­wszechnnym mnie­maniu różne mie­szanki two­rzyw sztucznych, […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: Części zamienne dla człowieka

Części zamienne dla człowieka

Ja­kość i ilość „części za­mien­nych” dla czło­wieka cały czas ro­śnie. Na­leżą do nich między in­nymi sztuczne stawy bio­drowe. Choć nieraz są nie­zbęne, nie są trwałe, a wła­ściwie… nie były, bo wła­śnie się to zmienia. Choć za­wsze były wy­ko­nane z ma­te­riałów, które miały za­pewnić ich trwa­łość, jak ce­ra­mika i tytan, nie wy­star­czały na całe życie. Dotyczyło […]

Podgląd: Najlżejszy materiał na świecie

Najlżejszy materiał na świecie

Na­ukowcom z Po­li­tech­niki w Ham­burgu i Uni­wer­sy­tetu w Kiel udało się opra­cować ko­lejny su­per­lekki ma­te­riał, który swoimi wła­ści­wo­ściami pobił ae­rożel i ame­ry­kańską mi­kro­siatkę skła­da­jącą się w 99,9% z po­wie­trza. To ae­ro­grafit — naj­lżejszy obecnie ma­te­riał na świecie. Jest tak lekki, że wy­daje się prawie nie ist­nieć. Jego gę­stość wy­nosi za­le­dwie 0,2 mg na cen­ty­metr sześcienny. […]

Podgląd: Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni sposób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicznej. Na szczę­ście wszystko, lub prawie wszystko, można na­prawić. Por­tu­galscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­czania ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głównie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wielkie ilości trawy oraz łusek ry­żo­wych. Nowy wynalazek […]

Podgląd: Pieszy z poduszką

Pieszy z poduszką

Współ­czesne sa­mo­chody pro­jek­to­wane są tak, by za­pewnić jak naj­większe bez­pie­czeń­stwo osobom nimi po­dró­żu­ją­cych. Nawet naj­tańsze auta na rynku po­sia­dają w stan­dar­dowym wy­po­sa­żeniu jedną lub dwie po­duszki po­wietrzne, a auta z wyż­szej półki maja nawet ich kil­ka­na­ście! Air-​bagi chronią kie­rowcę i pa­sa­żerów pod­czas zde­rzeń bocz­nych, przed­nich, czy da­cho­wania; dzięki nim nawet z bardzo po­waż­nego wy­padku pasażerowie […]

Podgląd: Przed nami szampańska zabawa — poznajmy zatem szampana ;)

Przed nami szampańska zabawa — poznajmy zatem szampana ;)

Przed nami Syl­we­ster i za­bawa do bia­łego rana, której wam ży­czymy! Niech bę­dzie szam­pańska! A propos… Szampan jest je­dynym winem, po wy­piciu któ­rego ko­bieta po­zo­staje piękną — mó­wiła o nim Ma­dame de Pom­pa­dour. Ze względu na „wy­bu­chowe” wła­ści­wości tego trunku na­zy­wano go winem diabła. W każdym razie bez wina z bą­bel­kami i strze­lania kor­kami przy […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›