Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘materiał’

Podgląd: Latający dywan

Latający dywan

Dawno, dawno temu, za sied­mioma gó­rami i sied­mioma mo­rzami… Tak za­czy­nają się bajki, w któ­rych dużo jest ma­gicz­nych przed­mio­tów. Jed­nym z nich jest la­ta­jący dy­wan. Te­raz wcale nie tak da­leko… Za­częli pra­co­wać nad nim na­ukowcy — i jest! Może nie jest na ra­zie tak duży jak ten, na któ­rym la­tał Ala­dyn. Wy­gląda jak dzie­się­cio­cen­ty­me­trowy ar­kusz prze­zro­czy­stego pla­stiku, ale naj­waż­niej­sze: lata. […]

Podgląd: Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Pi­żama po­winna być wy­godna, cza­sami może być ku­sząca, nie­kiedy po­winna być cie­pła. Wkrótce bę­dziemy mu­sieli spraw­dzać, czy do­brze łą­czy się mię­dzy in­nymi z in­ter­ne­tem. Nie­długo pi­żama szpi­talna prze­sta­nie być zwy­kłą odzieżą, a sta­nie się istot­nym ele­men­tem in­te­li­gent­nej apa­ra­tury mo­ni­to­ru­ją­cej pa­cjen­tów szpi­tala w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sys­tem opra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Unver­si­dad Car­los III w Ma­dry­cie (UC3M), a prze­te­sto­wany zo­stał w try­bie 24 go­dzin­nym […]

Jaka jest funkcja silikonu w słupach wysokiego napięcia?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Jaka jest funk­cja si­li­konu w słu­pach wy­so­kiego na­pię­cia?

Kewlar w elektroenergetyce i wojskowości

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Kew­lar w elek­tro­ener­ge­tyce i woj­sko­wo­ści

Czy tworzywa sztuczne mają wady?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy two­rzywa sztuczne mają wady?

Jakie tworzywa sztuczne występują w gospodarstwie domowym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Ja­kie two­rzywa sztuczne wy­stę­pują w go­spo­dar­stwie do­mo­wym?

Jak długo rozkładają się tworzywa sztuczne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Jak długo roz­kła­dają się two­rzywa sztuczne?

Czy tworzywa sztuczne i polimery to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy two­rzywa sztuczne i po­li­mery to to samo?

Czy można znaleźć dziedzinę, w której nie używa się tworzyw sztucznych?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Czy można zna­leźć dzie­dzinę, w któ­rej nie używa się two­rzyw sztucz­nych?

Audycja 26 – Co właściwie nazywamy plastikiem, czyli o tworzywach sztucznych

Co wła­ści­wie na­zy­wamy pla­sti­kiem, czyli o two­rzy­wach sztucz­nych

Strona 5 z 6 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 Ostatni ›