Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘materiał’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jeszcze nie do końca po­zna­liśmy moż­li­wości tech­no­logii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają dalej w przy­szłość i już pró­bują dru­kować w tech­no­logii 4D. Tym czwartym D (wy­miarem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Skylar Tib­bits, za­pre­zen­tował naj­nowszą tech­no­logię na kon­fe­rencji TED 2013 w Long Beach w Ka­li­fornii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wydrukowane […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: Drobnoustroje szybko znalezione

Drobnoustroje szybko znalezione

Czy można usprawnić le­czenie róż­nego ro­dzaju za­każeń? Od­po­wiedź na to znają na­ukowcy z ame­ry­kań­skiej firmy far­ma­ceu­tycznej, którzy opra­co­wali ma­szynę PLEX-​ID. Po­trafi ona roz­po­znawać wszystkie znane cho­ro­bo­twórcze bak­terie, wi­rusy i grzyby. Na zjeź­dzie So­ciety for Ap­plied Mi­cro­bio­logy w Lon­dynie w styczniu 2013 roku, PLEX-​ID zo­stał uznany ze naj­lepsze urzą­dzenie dia­gno­styczne w mi­kro­bio­logii. Obecnie le­czenie za­każeń opiera […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Protezy przyszłości zrobione są z…

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady głośno było o pro­te­zach spor­towców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­triałów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Nawet jednak im do do­sko­na­łości — wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­jącym za­mien­ni­kiem kości. Być może wkrótce to się zmieni, a kie­runek, nad którym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szłości to w po­wszechnnym mnie­maniu różne mie­szanki two­rzyw sztucznych, […]

Podgląd: Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­dania na­ukowców ze Szkocji wska­zują, że ma­te­riał przy­szłości jakim bez wąt­pienia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdrowia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fekcji, które osta­tecznie mogą prze­ro­dzić się w no­wo­twór. Wdy­chanie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbestu, ma­te­riału po­wszechnie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocieplania […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Wszyscy mamy sen­ty­ment do sta­rego typu ża­rówek. Ame­ry­kańscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu Wake Fo­rest w Ka­ro­linie Pół­nocnej pewnie też, gdyż za­pre­zen­to­wali światu ulep­szoną wersję wy­na­lazku Edi­sona. Ich ża­rówka ma wła­ściwie same za­lety – jest ener­go­osz­czędna, wy­twarza ciepłe, nie mi­ga­jące światło, nie emi­tuje ciepła, nie za­wiera rtęci, ani żad­nych in­nych szko­dli­wych che­mi­ka­liów. I nigdy się nie stłucze […]

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Strona 1 z 6 1 2 3 4 5 6 Ostatni ›