Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘materia’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jeszcze nie do końca po­zna­liśmy moż­li­wości tech­no­logii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają dalej w przy­szłość i już pró­bują dru­kować w tech­no­logii 4D. Tym czwartym D (wy­miarem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Skylar Tib­bits, za­pre­zen­tował naj­nowszą tech­no­logię na kon­fe­rencji TED 2013 w Long Beach w Ka­li­fornii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wydrukowane […]

Podgląd: Laser do jabłek

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owoców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stępnie do­piero poddać che­micznej ana­lizie. Teraz do ich zba­dania nie­po­trzebna bę­dzie ich de­strukcja. Urzą­dzenie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukowców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­blinie, bez kro­jenia i sie­kania wy­kryje cho­roby i uszko­dzenia owoców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wersje la­sera na razie są […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Protezy przyszłości zrobione są z…

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady głośno było o pro­te­zach spor­towców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­triałów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Nawet jednak im do do­sko­na­łości — wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­jącym za­mien­ni­kiem kości. Być może wkrótce to się zmieni, a kie­runek, nad którym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szłości to w po­wszechnnym mnie­maniu różne mie­szanki two­rzyw sztucznych, […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Plastikowe żarówki dadzą idealne światło?

Wszyscy mamy sen­ty­ment do sta­rego typu ża­rówek. Ame­ry­kańscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu Wake Fo­rest w Ka­ro­linie Pół­nocnej pewnie też, gdyż za­pre­zen­to­wali światu ulep­szoną wersję wy­na­lazku Edi­sona. Ich ża­rówka ma wła­ściwie same za­lety – jest ener­go­osz­czędna, wy­twarza ciepłe, nie mi­ga­jące światło, nie emi­tuje ciepła, nie za­wiera rtęci, ani żad­nych in­nych szko­dli­wych che­mi­ka­liów. I nigdy się nie stłucze […]

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Woda z powietrza

Woda z powietrza

Jak zdobyć wodę w czasie suszy? Ze­spół mło­dych Ame­ry­kanów z firmy NBD Nano wpadł na po­mysł stwo­rzenia sa­mo­na­peł­nia­jącej się wodą bu­telki. In­spi­racją dla nich stał się afry­kański chrząszcz z ga­tunku Ste­no­cara gra­ci­lipes, który żyje w eks­tre­malnie su­chym śro­do­wisku — na pu­styni Namib (południowo-​zachodnia Afryka). Jest to jeden z naj­bar­dziej ubo­gich w opady te­renów na świecie. […]

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›