Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘maszyny’

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stąpić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy sobie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… grania heavy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecznie mu­sicie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kiegoś czasu krążą po in­ter­necie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­botów wykonuje […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i lecisz! […]

Podgląd: Robot z Fujitsu pójdzie na studia

Robot z Fujitsu pójdzie na studia

Czy robot zo­stanie stu­dentem Uni­wer­sy­tetu w Tokio? Taki am­bitny plan ma ze­spół ja­poń­skich na­ukowców z firmy Fu­jitsu, współ­pra­cu­jącej z Na­tional In­sti­tute of In­for­ma­tics (NII). Do 2021 roku robot ma zdać eg­zamin na studia, ko­rzy­stając z tych sa­mych źródeł, co inni – ludzcy – kan­dy­daci. Robot-​student, któ­rego od nazwy uczelni na­zwano Todai, bę­dzie miał nie­łatwe zadanie, […]

Podgląd: Zadrukować dziurę w asfalcie

Zadrukować dziurę w asfalcie

Jak wy­glą­dają nasze pol­skie drogi, wszyscy do­sko­na­le­widzą. Dziura na dziurze, dziurę po­gania, a o pęk­nię­ciach le­piej nie wspo­minać. Au­to­strady bu­do­wane są w takim po­śpiechu, że ich trwa­łość jest bardzo wąt­pliwa. Praw­do­po­dobnie nie­długo trzeba bę­dzie za­cząć na nich łatać po­ja­wia­jące się jak grzyby po deszczu szcze­liny, wyrwy, pęk­nięcia i dziury. Wiąże się to oczy­wi­ście z kolejnymi […]

Podgląd: Ja robot

Ja robot

Czy le­karze mogą stracić pracę? Jest to moż­liwe i to nie tylko z po­wodu fa­tal­nego stanu całej na­szej służby zdrowia. Za­gra­żają im… ro­boty! Czy jednak na pewno to, co po­maga pa­cjen­towi, może za­grozić po­zycji le­karza? Ra­czej nie. Przy­naj­mniej nie w ciągu na­stęp­nych kilku lata. Prawdą jest jednak to, że ope­racje przy użyciu ro­botów skra­cają pobyt […]