Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘maszyna’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i lecisz! […]

Podgląd: Zadrukować dziurę w asfalcie

Zadrukować dziurę w asfalcie

Jak wy­glą­dają nasze pol­skie drogi, wszyscy do­sko­na­le­widzą. Dziura na dziurze, dziurę po­gania, a o pęk­nię­ciach le­piej nie wspo­minać. Au­to­strady bu­do­wane są w takim po­śpiechu, że ich trwa­łość jest bardzo wąt­pliwa. Praw­do­po­dobnie nie­długo trzeba bę­dzie za­cząć na nich łatać po­ja­wia­jące się jak grzyby po deszczu szcze­liny, wyrwy, pęk­nięcia i dziury. Wiąże się to oczy­wi­ście z kolejnymi […]

Podgląd: Robot i ogon dinozaura

Robot i ogon dinozaura

Cóż zrobić, aby ro­boty były równie zwinne jak nie­które zwie­rzęta i nie prze­wra­cały się na przy­kład pod­czas gwał­tow­nych ma­newrów lub prac na trudnym te­renie? Na­ukowcy od dawna sta­rają się pro­jek­tując ro­boty na­śla­dować or­ga­nizmy żywe. Ob­ser­wując za­cho­wanie nie­któ­rych współ­cze­snych jasz­czurek i ana­li­zując spraw­ność di­no­zaurów, na­ukowcy do­ce­nili za­sto­so­wanie ogona. Stwo­rzyli więc model ro­bota, któ­rego wy­po­sa­żyli w ogon. […]

Gra w klasy, klasa z gier

Dawno temu, w cza­sach krzemu łu­pa­nego i pik­seli wiel­kości śred­nich roz­miarów bu­dynków, mało kto w Polsce wie­rzył w to, że kiedyś sta­niemy się jednym z bar­dziej ak­tyw­nych na świa­towym rynku pro­du­centów gier kom­pu­te­ro­wych. A jednak. I od kiedy znaki pi­sane przez ro­dzi­mych pro­gra­mi­stów ciałem wiedź­mina Ge­ralta oraz in­nych bo­ha­terów pol­skich hitów się stają, do­cze­ka­liśmy się […]

Kiedy w laboratorium brakuje miejsca…

W dzi­siej­szych cza­sach nie­zbędna jest nie­ustanna mo­der­ni­zacja la­bo­ra­to­rium. In­we­stuje się w coraz nowszy sprzęt, który po­szerza moż­li­wości ba­dawcze. Nagle oka­zuje się jednak, że naj­więk­szym pro­blemem jest brak miejsca, gdzie można po­mie­ścić te wszystkie urzą­dzenia. Firma Bruker za­pro­po­no­wała roz­wią­zanie małej po­wierzchni w la­bo­ra­to­rium w dzie­dzinie spek­tro­me­trów FT-​IR (wy­ko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wanie pod­czer­wone), ofe­rując spek­tro­metr Alpha. Jego nie­wielkie rozmiary […]

Kto organizuje zawody robotów sumo?

Do­datek do au­dycji nr 23 Kto or­ga­ni­zuje za­wody ro­botów sumo?

Jaka jest przyszłość robotów i robotyki?

Do­datek do au­dycji nr 23 Jaka jest przy­szłość ro­botów i robotyki?

Jakie roboty aktualnie powstają?

Do­datek do au­dycji nr 23 Jakie ro­boty ak­tu­alnie powstają?

Dlaczego roboty jest tak ważną dziedziną techniki?

Do­datek do au­dycji nr 23 Dla­czego ro­boty jest tak ważną dzie­dziną techniki?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›