Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ludzie’

Podgląd: Jak ustawić się do zdjęcia?

Jak ustawić się do zdjęcia?

Czym zaj­mują się na­ukowcy? Nie za­wsze są to ba­da­nia na miarę No­bla, ale aku­rat te wy­niki mogą wielu oso­bom po­móc… w ka­rie­rze. Jak naj­le­piej za­pre­zen­to­wać się na zdję­ciu? Znamy już od­po­wiedź. Ame­ry­kańcy uczeni pre­zen­to­wali róż­nym oso­bom czarno-białe zdję­cia ko­bie­cych i mę­skich pro­fili pro­sząc o ich ocenę. Uczest­nicy ba­da­nia mieli wska­zy­wać które są bar­dziej, a które mniej przy­jemne dla oka. […]

Podgląd: Świat przez piwne okulary

Świat przez piwne okulary

Nie od dziś wia­domo, że pod wpły­wem al­ko­holu twa­rze stają się bar­dziej atrak­cyjne niż w rze­czy­wi­sto­ści. Efekt ten na­zywa się „piw­nymi oku­la­rami”, który można też na­zwać al­ko­ho­lo­wym od­po­wied­ni­kiem ró­żo­wych oku­la­rów. Z czego to wy­nika? Wy­tłu­ma­cze­nie zna­leźli na­ukowcy z lon­dyń­skiego Ro­ehamp­ton Uni­ver­sity. Pod wpły­wem więk­szej ilo­ści pro­mili zmniej­sza się zdol­ność do po­strze­ga­nia asy­me­trii fi­zjo­no­mii. Zwy­kle lu­dzie pre­fe­rują part­ne­rów, […]

Podgląd: Alkohol lekiem… na całe zło?

Alkohol lekiem… na całe zło?

Pi­cie al­ko­holu, choć kryje wiele nie­bez­pie­czeństw, ma rów­nież do­bre strony. Do­brze może na nas wpły­wać pi­cie wina, albo piwa. Może się oka­zać, że do­bro­czyn­nie może dzia­łać w ogóle al­ko­hol. Wa­ru­nek jest je­den — nie można prze­sa­dzić! Przy­kła­dem może być dla nas ma­lutka muszka owo­cowa. Na pewno wi­dzie­li­ście ją nie raz, gdy krą­żyła nad le­żą­cymi w kuchni owo­cami. […]

Podgląd: Obcy…

Obcy…

Od kilku lat w róż­nych miej­scach na świe­cie ma­sowo zni­kają psz­czoły. Wy­la­tują z uli, by ze­brać nek­tar i py­łek i… giną gdzieś po dro­dze. Gdy ro­bot­nice nie wra­cają do ula, umiera też kró­lowa i larwy mło­dych psz­czół. Na­ukowcy za­częli bić na alarm. Ma­sowe za­ni­ka­nie psz­czół tzw. po­mór ko­lo­nii (ang. col­lony col­lapse di­sor­der — CCD) za­uwa­żono pierw­szy raz w 2006 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. […]

Podgląd: Kosmiczna nuda

Kosmiczna nuda

Dziś o 11:00 czasu pol­skiego za­koń­czył się osiem­na­sto­mie­sięczny eks­pe­ry­ment „Mars 500” zor­ga­ni­zo­wany przez Eu­ro­pej­ską Agen­cję Ko­smiczną. Trzech Ro­sjan, Fran­cuza, Wło­cha i Chiń­czyka za­mknięto na 520 dni w kon­struk­cji imi­tu­ją­cej sta­tek ko­smiczny, zbu­do­wa­nej w In­sty­tu­cie Pro­ble­mów Bio­me­dycz­nych w Mo­skwie. Wszystko miało być tak jak w praw­dzi­wej wy­pra­wie na Czer­wo­nej Pla­netę. Aby zwięk­szyć szanse po­wo­dze­nia pio­nier­skich mi­sji ko­smicz­nych, na­ukowcy od lat prze­pro­wa­dzają próby, […]

Podgląd: Co po Facebook’u?

Co po Facebook’u?

Na­sze ży­cie pry­watne, przede wszyst­kim to­wa­rzy­skie, w du­żym stop­niu or­ga­ni­zują od ja­kie­goś czasu por­tale spo­łecz­no­ściowe. Moda na na­­szą-klasę nieco zma­lała, bo kto chciał od­na­leźć przy­ja­ciela z ławki szkol­nej już go od­na­lazł. Te­raz nu­me­rem je­den jest Fa­ce­book, ale jest nie­mal oczy­wi­ste, że rów­nież jego era kie­dyś do­bie­gnie końca. Co bę­dzie póź­niej? Więk­szość ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych ofe­ruje zbli­żone funk­cje i wszyst­kie […]

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2