Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Londyn’

Podgląd: Dynia straszy, dynia leczy :)

Dynia straszy, dynia leczy :)

Nie wszystkim po­doba się za­bawa w Hal­lo­ween. Sym­bolem tego dnia jest dynia ze świeczką w środku i wy­cię­tymi otwo­rami. Skupmy się zatem na niej. Dynia może być bardzo przy­datna dla osób cho­rych na cu­krzycę. Sub­stancje w niej wy­kryte być może będą mogły za­stąpić lub znacznie zmniej­szyć dzienną dawkę in­su­liny po­da­wanej osobom chorym na cu­krzycę. Podczas […]

Podgląd: Srebro czy brąz?

Srebro czy brąz?

Trzy­mamy kciuki za na­szych spor­towców, którzy walczą o me­dale w Lon­dynie. Zdobyć cenny krążek udaje się, nie­stety, nie­licznym, a każdy taki wy­czyn to wiele emocji dla ki­biców i oczy­wi­ście sa­mych zwy­cięzców. Nas cieszy każdy medal. Cza­sami brąz jest na wagę złota. Tym­czasem dla sa­mych spor­towców ist­nieje ol­brzymia róż­nica emo­cjo­nalna w re­akcji po zdo­byciu me­dalu srebrnego […]

Podgląd: Zasada barana

Zasada barana

Teoria, że zwie­rzęta prze­miesz­cza­jące się gro­madnie — w mo­mencie gdy za­graża im dra­pieżnik — nie roz­pra­szają się, tylko pró­bują ukryć się wśród in­nych członków stada, wła­śnie zo­stała na­ukowo po­twier­dzona. Po­mogła w tym tech­no­logia GPS. Ba­dania na sta­dzie owiec prze­pro­wa­dził dr An­drew King z The Royal Ve­te­ri­nary Col­lege w Lon­dynie wraz z ko­le­gami z Uni­ver­sity College […]

Podgląd: Inteligencja w koszu na śmieci

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Teraz do­szły jeszcze in­te­li­gentne kosze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako jeden z in­no­wa­cyj­nych roz­wiązań wpro­wa­dza­nych spe­cjalnie na zbli­ża­jące się Igrzyska Olim­pij­skie. Lon­dyń­skie kosze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ników na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini centra mul­ti­me­dialne. Przede wszystkim są od­porne na eksplozje […]

Podgląd: Nie pracuj za długo!

Nie pracuj za długo!

Pracuj, pracuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mości. Pra­cując zbyt długo masz duże szanse na de­presję. Warto zatem po­my­śleć o re­laksie w trakcie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zor­ga­ni­zować! Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy więcej niż 7–8 go­dzin dziennie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz […]

Podgląd: Skrzydlata Beyonce

Skrzydlata Beyonce

Ba­danie po­cho­dzenia nazw ga­tun­ko­wych jest na­prawdę fa­scy­nu­jące. Or­ga­nizmy zy­skują często nazwy po­cho­dzące od sław­nych ludzi. Ostatnio młody au­stra­lijski en­to­molog Bryan Les­sard po­sta­nowił na­zwać muchę Scaptia (Plin­thia) bey­on­ceae, bo jest wielkim fanem pio­sen­karki. Mucha ma piękny od­włok po­kryty zło­ci­stymi wło­skami, krągłe kształty i się błyszczy — zda­niem au­stra­lij­skiego uczo­nego z wy­glądu przy­po­mina gwiazdę pop. Skrzy­dlata Beyonce […]

Podgląd: Zrobić TO wśród tłumu zupełnie bezkarnie…

Zrobić TO wśród tłumu zupełnie bezkarnie…

Do­brze znane na­ukowcom złu­dzenie optyczne może zo­stać wy­ko­rzy­stane do róż­nych celów. Dzięki ich ba­da­niom po­wstają na przy­kład spe­cjalne oku­lary. Jak się oka­zuje złu­dzenie to może zo­stać wy­ko­rzy­stane rów­nież do celów bardzo przy­ziem­nych. O tym, by swoje fi­zjo­lo­giczne po­trzeby za­ła­twić w cen­trum miasta wśród tłumu prze­chod­niów po­my­ślał jednak nie na­uko­wiec, a… ar­tysta. Szklany sze­ścian stanął swego […]