Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘lodówka’

Podgląd: Naukowiec w twojej lodówce

Naukowiec w twojej lodówce

Kom­pu­ter, ko­mórka, kon­sola do gry czy te­le­wi­zor wy­po­sa­żone w bez­prze­wo­dowy in­ter­net stały się rze­czami na tyle po­wszech­nymi, że już nie szo­kują i nie dzi­wią. Ba­da­cze więc przy­stą­pili do sztur­mo­wa­nia kuchni i za­in­te­re­so­wali się tak ba­nal­nymi sprzę­tami jak lo­dówka czy pralka. In­te­li­gentne domy stają się co­raz bar­dziej po­wszechne. Sta­jemy się co­raz bar­dziej wy­godni i co­raz bar­dziej „sie­ciowi”. Jed­nak nie­które do­mowe […]