Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘lekarz’

Podgląd: Życie ściętej głowy

Życie ściętej głowy

Ścię­cie głowy kilka wie­ków temu było karą sto­so­waną czę­sto i za­zwy­czaj pu­blicz­nie. Ści­nano głowy to­po­rem lub mie­czem, a w XVIII wieku w cza­sach re­wo­lu­cji fran­cu­skiej udo­sko­na­lono gi­lo­tynę, aby „po­ra­dzić” so­bie z wielką liczbą ska­za­nych i unik­nąć par­ta­cze­nia ro­boty przez kata. Głowę stra­ciło kilku świę­tych, kilku kró­lów i kró­lo­wych i wielu in­nych zna­nych po­staci z hi­sto­rii. Ta dra­styczna kara nie omi­nęła na­ukowca – na […]

Idealny obraz wnętrza

Le­ka­rze od za­wsze chcieli zaj­rzeć do środka or­ga­ni­zmu – wtedy znacz­nie ła­twiej na­zwać i le­czyć wiele ura­zów, za­bu­rzeń czy cho­rób. Pierw­szy prze­łom przy­nio­sło za­sto­so­wa­nie pro­mieni X przez pio­niera ob­ra­zo­wa­nia me­dycz­nego Wil­helma Rönt­gena. Cząstki ele­men­tarne w uży­ciu Mija już 110 lat od kiedy Rönt­gen otrzy­mał Na­grodę No­bla. Przez ten czas spo­soby wi­dze­nia wnę­trza ciała roz­wi­nęły się i przy­czy­niły do ogrom­nego […]

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2