Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘laser’

Podgląd: Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do na­brzeży. Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbli­ża­ją­cego […]

Podgląd: Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kła­mać? Mogą — przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o ko­lor. Do tej pory je­dy­nym spo­so­bem by zmie­nić barwę oczu było za­ło­że­nie ko­lo­ro­wych so­cze­wek kon­tak­to­wych. Te­raz jed­nak można to zro­bić trwale i to za­le­d­wie w ciągu kilku se­kund za po­mocą la­sera. Twórcą tej no­wej me­tody jest Gregg Ho­mer, który w la­tach 90. XX w. zre­zy­gno­wał z ka­riery dzia­ła­ją­cego w branży […]

Podgląd: Polska nauka w służbie piłki nożnej

Polska nauka w służbie piłki nożnej

Spor­towe emo­cje zwią­zane z Euro 2012 zbli­żają się du­żymi kro­kami. Ży­jemy nie­stety w bar­dzo nie­bez­piecz­nych cza­sach i każda im­preza ma­sowa może być za­gro­żona ata­kiem ter­ro­ry­stycz­nym. Nie­dawno wszyst­kie służby ćwi­czyły ewa­ku­ację ki­bi­ców z je­dy­nej go­to­wej w Pol­sce areny Euro 2012. Ćwi­cze­nia za­kła­dały, że na sta­dio­nie w Po­zna­niu roz­py­lono nie­znaną sub­stan­cję. Do tego, by prze­biegu tej naj­więk­szej w Pol­sce im­prezy spor­to­wej nic i nikt nie […]

Podgląd: Laserowe podglądanie — zobacz supernowoczesny mikroskop konfokalny UAM

Laserowe podglądanie — zobacz supernowoczesny mikroskop konfokalny UAM

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bie­nia są lep­sze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przy­szłość?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2