Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘laptop’

Podgląd: Biegam bo lubię, ale z kimś

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ganie jest w mo­dzie, bie­ganie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę biegać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki nowym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bardzo łatwo mo­żemy zna­leźć kogoś do wspól­nego upra­wiania sportu. Spe­cjalną apli­kację, która po­może nam w zna­le­zieniu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mogli po­biegać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali studenci […]

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: CyberRyba z karpiowatych

CyberRyba z karpiowatych

Ma 70 cm dłu­gości, waży nie­całe 3,5 kg, roz­wija pręd­kość prawie metra na se­kundę. Na razie nur­kuje na głę­bo­kość 4 me­trów. Z wy­glądu, jak i wy­ko­ny­wa­nymi w wo­dzie ru­chami przy­po­mina praw­dziwą rybę. To Cy­ber­Ryba – pod­wodny robot mo­bilny, który zbu­do­wali dok­to­ranci z Po­li­tech­niki Kra­kow­skiej. Cy­ber­Ryba może być wy­ko­rzy­sty­wana do pre­cy­zyj­nych badań zbior­ników wod­nych – poszukiwania […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: To nie piecyk, to super piecyk!

To nie piecyk, to super piecyk!

Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś ile energii mar­nuje się, gdy na kem­pingu pod­grze­wacie smaczny obiad na ku­chence ga­zowej czy ognisku? Po­my­śleli o tym twórcy Bio­Lite, którzy za­uwa­żyli, że go­to­wanie na otwartym ogniu jest bardzo nie­efek­tywne i mar­nuje mnó­stwo energii. Do­dat­kowo do at­mos­fery mogą do­stawać się tok­syczne sub­stancje. Po­mo­głyby wen­ty­la­tory które po­pra­wi­łyby efek­tyw­ność spa­lania, ale na kem­pingu, w […]

Podgląd: Uliczna ładowarka

Uliczna ładowarka

Roz­ła­do­wała się ko­mórka lub laptop, prze­by­wasz w cen­trum ob­cego miasta i nie masz do­stępu do gniazdka z prądem? W Por­tu­galii nie­długo prze­stanie to być pro­blemem, bo­wiem na uli­cach staną pu­bliczne, sło­neczne ła­do­warki. Por­tu­galscy kon­struk­torzy z firmy Sta­re­nergy opra­co­wali pro­totyp ulicz­nego urzą­dzenia do ła­do­wania te­le­fonów i in­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wy­ko­rzy­stu­ją­cego energię z pro­mieni sło­necz­nych. Na metalowej […]