Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘laboratorium’

Podgląd: Idzie zima, czas spryskać roślinki

Idzie zima, czas spryskać roślinki

Zima jak do tej pory omija nas sze­ro­kim łu­kiem, ale krążą wie­ści, że w końcu do nas do­trze. Prze­zorni za­dbali o swoje ro­śliny w sa­dzie czy ogro­dzie choćby owi­ja­jąc je słomą. Tra­dy­cyjne środki są do­bre, bo spraw­dzone i… tra­dy­cyjne. Warto jed­nak iść z du­chem czasu! Być może już wkrótce słoma pój­dzie w za­po­mnie­nie. Przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o ochronę ro­ślin przed zim­nem. […]

Podgląd: Szybciej się nie da

Szybciej się nie da

Świat na­uki na­dal ma twardy orzech do zgry­zie­nia. Na­ukowcy, któ­rzy ogło­sili we wrze­śniu, że ba­dane przez nich neu­trina po­biły re­kord pręd­ko­ści świa­tła, po­wtó­rzyli swój eks­pe­ry­ment w „ulep­szo­nej” wer­sji i uzy­skali taki sam wy­nik — po­in­for­mo­wał CERN. Przy­po­mnijmy so­bie fakt: na­ukowcy z CERN-u prze­sy­łali wiązkę neu­trin ze swo­jego ośrodka pod Ge­newą do od­da­lo­nego o 732 km pod­ziem­nego la­bo­ra­to­rium we wło­skim […]

Podgląd: Kopernik już u Mendelejewa

Kopernik już u Mendelejewa

Na dru­ko­wa­nych od li­sto­pada ta­bli­cach przed­sta­wia­ją­cych układ okre­sowy pier­wiast­ków po­ja­wią się trzy nowe na­zwy. Pier­wia­stek o licz­bie ato­mo­wej 110 — darm­stad­tium (Ds), 111-ro­e­nt­ge­­nium (Rg) oraz 112 — co­per­ni­cium (Cn), które otrzy­mało tę na­zwę na cześć Mi­ko­łaja Ko­per­nika. Kto i dla­czego uho­no­ro­wał w ten spo­sób pol­skiego astro­noma do­wie­cie się po­ni­żej. Zna­nych jest 118 pier­wiast­ków, 6 jest jesz­cze bez na­zwy, ale […]

Kiedy w laboratorium brakuje miejsca…

W dzi­siej­szych cza­sach nie­zbędna jest nie­ustanna mo­der­ni­za­cja la­bo­ra­to­rium. In­we­stuje się w co­raz now­szy sprzęt, który po­sze­rza moż­li­wo­ści ba­daw­cze. Na­gle oka­zuje się jed­nak, że naj­więk­szym pro­ble­mem jest brak miej­sca, gdzie można po­mie­ścić te wszyst­kie urzą­dze­nia. Firma Bru­ker za­pro­po­no­wała roz­wią­za­nie ma­łej po­wierzchni w la­bo­ra­to­rium w dzie­dzi­nie spek­tro­me­trów FT-IR (wy­ko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone), ofe­ru­jąc spek­tro­metr Al­pha. Jego nie­wiel­kie roz­miary 22×30×25 cm i waga (ok. […]

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2