Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘la jolla’

Podgląd: Syntetyczne płytki krwi

Syntetyczne płytki krwi

Na­ukowcy z Ka­li­fornii opra­co­wali me­todę two­rzenia syn­te­tycz­nych płytek krwi. Mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko do ta­mo­wania krwo­toku, czy roz­pusz­czania skrzepów, ale po do­daniu do nich od­po­wied­nich sub­stancji po­zwolą też ob­ra­zować uszko­dzone na­czynia krwio­nośne. Pod­sta­wowym za­da­niem płytek krwi jest ini­cjo­wanie pro­cesu krzep­nięcia krwi i uła­twianie go­jenia się ran. Ich nie­pra­wi­dłowa liczba, bądź za­bu­rzenia dzia­łania, zwią­zane z […]