Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kultura’

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Thomas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nienie na dwa typy kul­tury. Pierwszy z nich zwykło się na­zywać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, niska, ma­sowa (dla uprosz­czenia po­mińmy róż­nice między tymi przy­miot­ni­kami). Opozycję […]

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­dukcja i rozwój tech­no­logii, zwłaszcza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam łatwy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­macji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmietnik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na nasze życie i na sto­sunki między ludźmi?

Podgląd: Partytura z tabletu

Partytura z tabletu

Smart­fony szybko osią­gnęły prze­wagę nad „zwy­kłymi” te­le­fo­nami. Teraz swoje miejsce na rynku zdo­by­wają ta­blety. Coraz więcej osób do­strzega ko­rzyści jakie niesie praca z nimi. Czy za­goszczą na stałe rów­nież w świą­ty­niach sztuki? Tech­no­logia cy­frowa wkro­czyła już do bruk­sel­skiej fil­har­monii. Tam­tejsi mu­zycy de­mon­stra­cyjnie wy­rzu­cili pa­pie­rowe par­ty­tury i są pierwszą na świecie or­kie­strą, która ko­rzysta wła­śnie z […]

Kultura w Wielkopolsce okiem nauki

Ha­słem ostat­nich mie­sięcy jest w Po­znaniu słowo „sport”, a kon­kret­niej – piłka nożna. Ba­dacze pra­cu­jący w In­sty­tucie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM nie za­po­mi­nają jednak o kul­turze. W po­wstałym w 2010. roku Re­gio­nalnym Ob­ser­wa­to­rium Kul­tury pro­wadzą ba­dania nad za­gad­nie­niami po­li­tyki kul­tu­ralnej w re­gionie wiel­ko­pol­skim. O szcze­gó­łach dzia­łal­ności ROK oraz współ­pracy z sa­mo­rzą­dami opo­wiada dr Prze­my­sław Kie­li­szewski i dr […]

Podgląd: Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­nasty numer cza­so­pisma NIMB nie jest, jak może su­ge­rować tytuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­logii. W tym wy­daniu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dakcję au­torzy sku­pili się na „sprze­da­waniu” nauki, czyli jej obec­ności w me­diach. Zna­czącą część tego wy­dania po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Forum Nowej Nauki (17–18.04.2012). Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w przekonujący […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w którym m.in. o przy­szłości me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bauman, Wie­sław Go­dziec, Marcin Król, Nic Newman, Alek­sander Smolar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­matem Mie­siąca” jest edu­kacja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­tanie: Czym jest edu­kacja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wania do życia w ro­dzinie? Co prze­mawia za […]