Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘książka’

Podgląd: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zmiany ję­zy­kowe do­ko­nują się na na­szych oczach. Coraz więcej pol­skich słów znika. Dla­tego gło­so­wanie na pol­skie wy­razy, które wy­szły już z użycia, ale warto ocalić je od za­po­mnienia zor­ga­ni­zo­wała Bi­blio­teka Śląska w Ka­to­wi­cach. Jakie słowo wy­grało? Kto pa­mięta dzi­siaj, że „go­rzeć” nie­gdyś zna­czyło palić się pło­mie­niem, na ko­guta mó­wiono „kur”, a o bie­daczce — „nieboga”? […]

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Do­nie­sienia z pol­skich badań nad czy­tel­nic­twem są zwykle utrzy­mane w tonie mi­no­rowym. Przy­glą­dając się smutnym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­karze z ra­portów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­dania Opinii Spo­łecznej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szłości li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Igrzyska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spider-​Man, Pro­me­teusz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostatnio filmów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­turze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świadczą wy­niki sprze­daży cyklu o Harrym Pot­terze czy […]

Archimedes i media

Fa­scy­nu­jąca hi­storia od­cy­fro­wy­wania sta­ro­żyt­nego ma­nu­skryptu Ar­chi­me­desa za­czyna się 29 paź­dzier­nika 1998, kiedy nie­znany na­bywca za­kupił to dzieło za kwotę 2 200 000 do­larów. To, na co mi­liony wydał ano­ni­mowy zwy­cięzca li­cy­tacji w domu au­kcyjnym Christie’s było w chwili trans­akcji znisz­czonym i za­ple­śniałym zbiorem stronic. Na do­datek książka była pa­limp­se­stem. Jak ją od­czytać? W tym naukowym […]

Podgląd: Książka z wbudowaną inteligencją

Książka z wbudowaną inteligencją

E-​booki zdo­by­wają coraz większą po­pu­lar­ność. Stają się coraz bar­dziej do­stępne, wkrótce być może także w Polsce będą nieco tańsze. Jeszcze trochę i punkty ko­piu­jące jeszcze nie­dawno pod­ręcz­niki aka­de­mickie będą mu­siały uznać wyż­szość książki ścią­gniętej z sieci. Czy aby na pewno? Co prze­mawia za cy­frową książką? Są dość łatwo do­stępne, za­wsze pod ręką, są też tańsze […]

Podgląd: Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Pro­mocja prac na­uko­wych i po­pu­lar­no­nau­ko­wych na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym Przed­miotem tego tekstu są za­biegi pro­mo­cyjne sto­so­wane przez pol­skich wy­dawców książek na­uko­wych, a w mniej­szym stopniu – także po­pu­lar­no­nau­ko­wych. Okre­ślenie „polscy wy­dawcy” od­nosi się tutaj do wy­daw­nictw dzia­ła­ją­cych na kra­jowym rynku, nie­za­leżnie od ich wła­ści­ciela (stąd np. uwzględ­nienie Reader’s Di­gest). Tekst nie obej­muje oficyn, które dawniej […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sania książki na temat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wanie sys­temu aka­de­mic­kiego w Polsce. Na ar­ty­kuły na li­cencji CC-​BY-​SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki sposób in­ternet wpłynął na funk­cjo­no­wanie pol­skich uczelni? Czy zmienił sposób, w jaki ko­rzy­stamy z wiedzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak nauka […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­kiwać. Nie tylko ory­gi­nalnym spo­sobem ubie­rania się. Jej naj­nowsza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­logię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina nauki, o której śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­philia”, mó­wiąca o na­tu­ralnej em­patii jaka łączy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję muzykę, […]

Podgląd: Czekając na tłumaczenie…

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wanie pu­bli­kacji – książek i ar­ty­kułów – które po­mimo swojej dużej wagi i zna­czenia dla świa­towej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jeszcze prze­kładu na język polski. Na swojej stronie in­ter­ne­towej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zycje. Pierwsza do­tyczy pu­bli­kacji now­szych, któ­rych au­torzy żyją, bądź zmarli po […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi temat po­dróży w czasie. Ja rów­nież, jednak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem nauki albo cho­ciaż „twardej” li­te­ra­tury science-​fiction. A co zrobić, kiedy o po­dró­żach w czasie chcemy po­czytać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzaczków i cy­ferek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jednej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z pozycji […]