Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kosmos’

Wciąż mówimy o badaniach w stanach czy w Europie. Czy Rosja, swego czasu potęga na kosmicznych arenach, wciąż się w tych badaniach liczy?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Wciąż mó­wimy o ba­da­niach w sta­nach czy w Eu­ro­pie. Czy Ro­sja, swego czasu po­tęga na ko­smicz­nych are­nach, wciąż się w tych ba­da­niach li­czy? 

Jakie są rodzaje teleskopów, czy przez któreś z nich lepiej widać?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Ja­kie są ro­dzaje te­le­sko­pów, czy przez któ­reś z nich le­piej wi­dać? 

Jakie są dalsze plany odnośnie poznańskiego teleskopu?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Ja­kie są dal­sze plany od­no­śnie po­znań­skiego te­le­skopu?

Gdzie i kiedy najlepiej amatorsko obserwować gwiazdy?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Gdzie i kiedy naj­le­piej ama­tor­sko ob­ser­wo­wać gwiazdy? 

Czy teleskop Hubble’a jest sterowany z ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hubble’a jest ste­ro­wany z ziemi? 

Czy teleskop Hubbla, przez to, że umieszczony na orbicie, jest lepszy od tych stojących na ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hub­bla, przez to, że umiesz­czony na or­bi­cie, jest lep­szy od tych sto­ją­cych na ziemi? 

Czy poznański teleskop spektroskopowy to polski projekt?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy po­znań­ski te­le­skop spek­tro­sko­powy to pol­ski pro­jekt? 

Czy możliwe są dzienne obserwacje amatorskie?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy moż­liwe są dzienne ob­ser­wa­cje ama­tor­skie?

Podgląd: „Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

„Klasa ze snów”, czyli jak będzie wyglądać lekcja na Marsie?

Śle­dząc no­winki tech­niczne i ob­ser­wu­jąc po­stęp cy­fry­za­cji szkol­nic­twa, ła­two wy­obra­zić so­bie, jak bę­dzie wy­glą­dać edu­ka­cja w przy­szło­ści — przy­naj­mniej nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Jed­nak na py­ta­nia, jak prze­pro­wa­dzić lek­cję na Mar­sie i jak po­ko­nać stan nie­waż­ko­ści pod­czas wf-u praw­do­po­dob­nie są w sta­nie od­po­wie­dzieć tylko Mło­dzi Od­krywcy Ko­smosu. To oni zmie­rzą się w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Klasa ze Snów”. „Wy­prawa na Marsa” to te­mat pią­tej, ju­bi­le­uszo­wej edy­cji […]

Audycji 35 — Uciec grawitacji, czyli o napędach rakietowych

Gdzie za­czyna się ko­smos? Ja­kiego ro­dzaju sil­nika po­trzeba, żeby tam po­le­cieć? czy mamy szansę na ko­smiczne wy­cieczki? Uciec gra­wi­ta­cji, czyli o na­pę­dach ra­kie­to­wych

Strona 4 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›