Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kosmos’

Czy mimo regulacji zabraniających śmiecenia coś się w kosmos wyrzuca

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy mimo re­gu­la­cji za­bra­nia­ją­cych śmie­ce­nia coś się w ko­smos wy­rzuca

Czy istnieje niebezpieczeństwo, że śmieci osiągną jakąś masę krytyczną. Czy byłoby to niebezpieczne

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Czy ist­nieje nie­bez­pie­czeń­stwo, że śmieci osią­gną ja­kąś masę kry­tyczną. Czy by­łoby to nie­bez­pieczne

Co było pierwszym kosmicznym śmieciem

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Co było pierw­szym ko­smicz­nym śmie­ciem

Podobno i studenci budują satelity

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Po­dobno i stu­denci bu­dują sa­te­lity

Kiedy i skąd polskie satelity polecą w kosmos?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Kiedy i skąd pol­skie sa­te­lity po­lecą w ko­smos? 

Jak je wysyłają na orbitę?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Jak je wy­sy­łają na or­bitę?

Czym różnią się sondy kosmiczne od sztucznych satelitów?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Czym róż­nią się sondy ko­smiczne od sztucz­nych sa­te­li­tów?

W jakie miejsce kosmosu umiemy wysłać sondę?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 W ja­kie miej­sce ko­smosu umiemy wy­słać sondę?

Audycja 37 — Chomik w kosmosie, czyli jak ugryźć marsjański księżyc

Jak wy­słać sondę w ko­smos? Po co ba­dać grunt i dla­czego aku­rat na Fo­bo­sie? I jaka w tym wszyst­kim rola Cho­mika?

Co to jest sonda kosmiczna?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Co to jest sonda ko­smiczna? 

Strona 3 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›