Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kosmos’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wieków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wrażeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają naszą wy­obraźnię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś jak on pachnie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­tanie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fander i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kańska firma Think­Geek stworzyła […]

Podgląd: Kosmiczny silnik z Warszawy

Kosmiczny silnik z Warszawy

Na­ukowcy z War­szawy zbu­do­wali silnik pla­zmowy, który ma być nowym na­pędem dla ra­kiet ko­smicz­nych. Teraz otwarto pierwsze w Polsce i jedno z nie­licz­nych w Eu­ropie la­bo­ra­to­rium de­dy­ko­wa­nego pracom badawczo-​rozwojowym nad na­pę­dami pla­zmo­wymi dla sa­te­litów, a także sond ko­smicz­nych wy­sy­ła­nych w bar­dziej od­ległe ob­szary prze­strzeni. La­bo­ra­to­rium po­wstao dla po­trzeb 3-​letniego pro­jektu L-​µPPT (In­no­va­tive Li­quid Micro Pulsed […]

Podgląd: Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Spadał z prędkością szybszą niż dźwięk

Kto oglądał z za­partym tchem skok Fe­lixa Baum­gar­tera? Au­striacki sko­czek wzniósł się ponad 39 ki­lo­me­trów nad Ziemię, wy­sko­czył ze spe­cjalnej kap­suły i szczę­śliwie wy­lą­dował, bijąc re­kordy — naj­wyższy skok, naj­wyższy lot ba­lonem i naj­większa pręd­kość – szyb­ciej niż dźwięk. Felix Baum­gartner to były woj­skowy pilot śmi­głowców i sko­czek spa­do­chro­nowy. Do skoku ze stra­tos­fery przy­go­to­wywał się […]

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną ma­terią!). Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z […]

Podgląd: Lećmy na Marsa!

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy coraz śmielej spo­glądać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jeszcze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już teraz mo­żemy oczami wy­obraźni takie loty od­bywać. Ochotę na takie wy­prawy pod­sysać mogą coraz to nowe fo­to­grafie z jej po­wierzchni. Łazik, który tak po­budza wy­obraźnie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku […]

Podgląd: Starszy kuzyn lasera powraca

Starszy kuzyn lasera powraca

Starszy, nieco za­po­mniany kuzyn po­pu­lar­nego la­sera – maser – znów za­in­te­re­sował na­ukowców. Bry­tyj­czykom udało się po raz pierwszy skon­stru­ować maser, który działa w tem­pe­ra­turze po­ko­jowej. Ma­sery wy­na­le­ziono w la­tach 50-​tych ubie­głego wieku. Za­sada ich dzia­łania jest po­dobna do la­serów, tylko w przy­padku ma­serów emi­to­wane jest nie światło, a mi­kro­fale. Urzą­dzenia te nigdy jednak nie weszły […]

Podgląd: Najgorętsze miejsce na Ziemi

Najgorętsze miejsce na Ziemi

O tym, jaka jest naj­niższa moż­liwa tem­pe­ra­tura, wiemy chyba wszyscy: jest nią tzw. Zero Ab­so­lutne, które od­po­wiada tem­pe­ra­rurze –273,15 stopni Cel­sjusza. Jaka jest na­to­miast gra­nica po prze­ciwnej stronie? Jaką „naj­go­rętszą” tem­pe­ra­turę udało się osią­gnąć? To 4 bi­liony stopni Cel­sjusza. Dla po­rów­nania jądro na­szego Słońca jest roz­grzane je­dynie do 15 mi­lionów stopni Cel­sjusza. Tem­pe­ra­tura taka została […]

Podgląd: Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Nie, nie ko­meta. To tylko mistrz sportów eks­tre­mal­nych Felix Baum­gartner za­mierza sko­czyć ze spa­do­chronem z wy­so­kości ponad 36 km. W trakcie swo­bod­nego spa­dania sko­czek zmierzy się nie tylko z ogrom­nymi prze­cią­że­niami, niską tem­pe­ra­turą ale i nie­wia­ry­godną pręd­ko­ścią. Je­żeli prze­żyje, bę­dzie pierw­szym czło­wie­kiem, który prze­kroczy ba­rierę dźwięku bez po­mocy sa­mo­lotu! Baum­gartner zo­stanie wy­nie­siony na wy­so­kość 36576 […]

Podgląd: Whisky z kosmosu

Whisky z kosmosu

Tej in­for­macji nie po­winny czytać osoby nie­peł­no­let­niej oraz mi­ło­śnicy tego szla­chet­nego trunku. Na­ukowcy wraz z prze­my­słow­cami po­sta­no­wili eks­pe­ry­men­tować z whisky za­przę­gając do tego celu ko­smiczne tech­no­logie. Na Mię­dzy­na­ro­dowej Stacji Ko­smicznej ISS trwają eks­pe­ry­menty z whisky. Na­ukowcy chcą spraw­dzić jak szla­chetny trunek doj­rzewa w wa­run­kach nie­waż­kości. Ir­landzką whi­skey i szkocką whisky pro­du­kuje się z mie­sza­niny słodu […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›