Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komputer’

Podgląd: Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach

Relacja z targów przemysłu obronnego w Kielcach

Czy płatności zbliżeniowe mają szansę się upowszechnić?

Do­datke do au­dy­cji nr 5 Czy płat­no­ści zbli­że­niowe mają szansę się upo­wszech­nić?

Co ludzie robią, gdy bankomat nie działa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Co lu­dzie ro­bią, gdy ban­ko­mat nie działa?

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ści­wie ban­ko­mat wie, ile chcemy od niego pie­nię­dzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­ce­nia bez uży­wa­nia go­tówki.

Matrix

Do­da­tek do au­dy­cji nr 3 Ma­trix

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Roz­po­zna­wa­nie i prze­twa­rza­nie ob­razu

Gdzie znajdziemy komputery kwantowe i biokomputery

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Gdzie znaj­dziemy kom­pu­tery kwan­towe i bio­kom­pu­tery

Biokomputer i komputer kwantowy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Bio­kom­pu­ter i kom­pu­ter kwan­towy

Zmniejszanie komputerów

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Zmniej­sza­nie kom­pu­te­rów

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd pły­nie, prąd nie pły­nie, czyli wszystko o kom­pu­te­rach

Strona 10 z 10 ‹ Pierwszy 7 8 9 10